Information till dig som arbetar som personlig assistent i JAG

Här har vi samlat viktig information för dig som arbetar eller ska börja arbeta som personlig assistent i JAG.

Länk till mitt.jag.se för signering av tidrapport.

Ska du anställas som personlig assistent till en person under 18 år måste utdrag ur belastningsregistret uppvisas.

Enligt lag måste du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan du kan anställas som personlig assistent till en minderårig person. Du begär själv utdraget från polisen. Polisens handläggningstid är ca två veckor. Blankett för begäran om utdrag ur belastningsregistret (pdf)

--------------------------------------------------------------------------------

Att arbeta på JAG - från A till Ö

Anställningsvillkor
Villkoren inom JAG följer avtalet mellan KFO och Kommunal för personliga assistenter. Läs avtalet här.

Arbetsgivare
Din arbetsgivare är Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolag. Medlemmen eller servicegaranten kan inte anställa dig eller avsluta din anställning. Det kan bara arbets­givaren göra.

Arbetsledare
Din arbetsledare är medlemmens servicegarant. Det är till servicegaranten som du i första hand vänder dig med dina frågor om arbetet.

Arbetstid
Arbetstiden vid heltid utgör i genomsnitt 40 timmar per vecka under en sexveckorsperiod, oavsett om helgdag infaller.

Enligt avtalet finns två olika anställningsformer för personliga assistenter; anställning för viss tid så länge upp­draget varar, så kallad "schemaanställning", eller anställning per arbetad timme vid särskilt avtalade tillfällen, även kallad "timanställning". Vid schemaanställning arbetar du på ett särskilt arbetstidsschema som upprättas av servicegaranten. Schemaändringar ska varslas minst två veckor i förväg av servicegaranten, om ni inte kommer överens om något annat. Byte av arbetspass måste godkännas av servicegaranten.

Vid timanställning har du normalt inget arbetstidsschema utan arbetar enligt överenskommelse med servicegaranten.

Nattetid kan du antingen arbeta som vanligt med full lön och OB-ersättning eller ha jour under hela eller delar av ­natten utifrån servicegarantens instruktioner. En jourtimme ersätts med 25 procent av ordinarie lön och OB.

Assistansmiljö
Arbetsmiljölagen reglerar frågor som rör arbetsmiljön för anställda personliga assistenter. I Brukarkooperativet JAG är det systematiska arbetsmiljöarbetet hos varje medlem delegerat till servicegaranten. Varje år ska servicegaranten gå igenom en checklista för assistansmiljön tillsammans med var och en av medlemmens assistenter, antingen enskilt eller i grupp. Att medverka i arbetet med checklistan är obligatoriskt för alla assistenter. Checklistan som pdf-fil.
Det finns också en skyddskommitté på JAG som arbetar med mer övergripande frågor om assistansmiljön.

Assistans vid resa
När du assisterar medlemmen under en resa kan det hända att du kommer att arbeta mer tid än normalt. I samband med resor kan man göra avsteg från arbetstidslagens krav på dygnsvila. I övrigt gäller vanliga arbetstidsbegränsningar och övertidsregler, liksom kravet på veckovila. Om du under en resa ska arbeta andra tider än vanligt måste ett särskilt schema göras för resan. Servicegaranten måste komma överens med dig om det tillfälliga schemat minst två veckor i förväg.

Arbetstiderna kan påverkas även när du inte följer med på en resa eftersom du inte kan arbeta när medlemmen är bortrest. Det är vanligt att de assistenter som inte ska följa med på en resa arbetar mer tid än normalt före och/eller efter resan. Även i detta fall har du rätt att få ditt nya, tillfälliga schema minst två veckor innan det börjar gälla.

Vid tjänsteresa betalas din kostnad för resa och logi av arbetsgivaren och traktamente utgår för merkostnader.

Under den tid du är i tjänst gäller samma krav på arbetet som "hemma", exempelvis att du under arbetstid inte får dricka eller vara påverkad av alkohol eller uträtta egna ärenden. Under din lediga tid är du självklart fri att göra vad du vill!

Bisyssla
Du får inte ha annan anställning, åta dig uppdrag eller bedriva verksamhet som kan inverka negativt på ditt arbete hos medlemmen. Om du vill åta dig bisyssla, ska du därför först samråda med servicegaranten.

Droger och alkohol
Du får inte använda eller vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid eller på andra tidpunkter på sätt så att det kan påverka säkerheten och utförandet av assistansen. Vid misstänkt alkohol- eller drogpåverkan har servicegaranten eller arbetsgivaren rätt att med omedelbar verkan avstänga dig från arbetet utan lön. Du kan även i sådana fall beordras till läkarundersökning.

Friskvård
JAG erbjuder alla anställda bidrag till friskvård med upp till 200 kronor per månad som man har arbetat. Friskvårdsbidraget följer Skatteverkets anvisningar. Exempel på godkända aktiviteter är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter, volleyboll, fotboll, handboll och bandy – men inte medlemsavgift till föreningen/klubben. Även kostnader för motionsdans kan ersättas liksom tai chi, qi-gong, kostrådgivning, information om stresshantering, fotvård och massage.
Assistenten fyller i blanketten för redovisning av friskvårdskostnad och skickar den till JAGs kansli tillsammans med kvitto. Friskvårdsbidraget utbetalas i samband med nästa löneutbetalning. Kvitton som gäller föregående år ska inlämnas senast 5 januari. Vilken typ av friskvård som avses och utförararens organisationsnummer ska framgå av kvittot.

Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn
Frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn ska genast anmälas till servicegaranten. Du ska också så snart som möjligt meddela när du tror att du kan återgå i arbete.

Om det finns orsak att tro att sjukdomen kommer att hålla i sig 14 dagar eller mer bör du även informera arbetsgivaren genom att att mejla namn, första sjukdag samt anställningsnummer till lon@jag.se. Därmed underlättas eventuell anmälan till Försäkringskassan.

Från och med den åttonde kalenderdagen måste du lämna läkarintyg till JAGs kansli. Vi kan i särskilda fall begära att du styrker din sjukfrånvaro med läkarintyg redan från första dagen. Om du blir sjuk vid tjänsteresa utomlands måste du alltid visa läkarintyg från den första sjukdagen.

Vid sjukskrivning mer än 14 kalenderdagar gör vi en anmälan till försäkringskassan. Du ska själv sända in läkarintyg med diagnos till försäkringskassan.

Vid vård av sjukt barn gör du själv anmälan till Försäkringskassan.

Försäkringar
Som anställd i Brukarkooperativet JAG har du avtalsenlig försäkring genom KP Pension & Försäkring.

Vid tjänsteresor gäller en särskild reseförsäkring som Brukarkooperativet JAG tecknat för sina anställda i Folksam.

För följande avtalsförsäkringar gör du själv anmälan via AFAs webbplats afa.se:

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA): Gäller om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet, vid olycksfall till eller från arbetet (färdolycksfall) samt vid arbetssjukdom. Om ett motorfordon är inblandat vid färdolycksfall gäller i första hand trafikskadeförsäkringen. Vid färdolycksfall med spårbunden trafik (tunnelbana, tåg) ska anmälan i första hand göras till det bolag man reser med. Vid avslag kan man få ersättning från AFA. Du kan även få ersättning för förlorad inkomst, kostnader för läkarbesök, sveda och värk m.m.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS): Vid sjukfrånvaro från dag 15–360 kompletterar AFA sjukpenningen som du får från Försäkringskassan. För att försäkringen ska gälla måste du ha varit anställd i 90 dagar. Beloppet uppgår till 10 procent av den  sjukpenninggrundande inkomsten.

Föräldrapenningstillägg (FPT): För att få denna försäkring måste du ha varit anställd i 12 månader de senaste fyra åren hos en/flera arbetsgivare med denna avtalsförsäkring samt ha sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).

Föräldraledighet
Särskild lagstiftning gäller vid föräldraledighet. Blankett för ansökan om ledighet.

Hälsokontroll
Brukarkooperativet JAG erbjuder samtliga anställda som arbetar helt eller delvis natt att göra en hälsokontroll vart sjätte år. För anställda som fyllt 50 år vart tredje år. Hälsokontrollen är frivillig. Blankett för utlägg för natthälskontroll.

JAG-dag
Introduktionsdagar anordnas regelbundet för JAGs nyanställda assistenter på kansliet i Stockholm där yrkesrollen, målsättningen för assistansen enligt LSS och JAGs organisation gås igenom. Om du inte bor i Stockholm så står JAG för resa och vid behov även övernattning på ett hotell i närheten av kansliet.

Kommunal (Svenska Kommunalarbetarförbundet)
Information från Kommunal till dig som arbetar som personlig assistent i JAG

Kommunal har en samverkansgrupp för anställda inom Brukarkooperativet JAG. Du når samverkansgruppen via e-post till Felix Finnveden eller tel 072-199 81 53.

Du som är medlem i Kommunal kan kontakta din sektion och se till att du är registrerad på rätt arbetsgivare inför löneförhandlingarna. Information om Kommunal och kontaktuppgifter hittar du på kommunals hemsida.

Legal företrädare
Många av JAGs vuxna medlemmar har en legal företrädare i form av en god man eller förvaltare. God man eller förvaltare utses av tingsrätten. Den legale företrädaren är en personlig representant som har tolkningsföreträde och ger stöd i val och beslut.

Lån och gåvor
Du får inte låna pengar av medlemmen eller hans eller ­hennes familj eller ta emot betydande gåvor av honom eller henne.

Lön
Lönen utbetalas senast den 27:e varje månad genom insättning på det bank- eller personkonto som du uppgivit.

För att komma i kontakt med löneavdelningen, ring 08-789 30 00 eller skicka e-post till lon@jag.se

Vi tillämpar individuell lönesättning. Lönesättningen ska bidra till att kooperativet når uppsatta mål för verksamheten och stimulera till förbättringar av effektivitet och kvalitet. Lönen bestäms med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetet och den enskilde personliga assistentens sätt att uppfylla dessa krav. Lönekritierna i sin helhet hittar du här.

Mertid och övertid
Frivillig extratid kan exempelvis vara byte av arbetspass eller arbete på extrapass.

Du som har en schemaanställning kan bli beordrad att arbeta mertid eller övertid och är då skyldig att arbeta. ­Beordringen ska göras av arbetsgivaren på förhand med ­undantag för särskilda nödfalls­situationer, till exempel om den assistent som skulle ta vid inte infinner sig vid sin arbetstids början och medlemmen inte kan lämnas ensam.

Om du tror att arbetet kan medföra mer- eller övertid ska du kontakta servicegaranten.

Missförhållande och övergrepp
Det ingår i ditt ansvar som personlig assistent att informera medlemmens legala företrädare (vårdnadshavare, god man eller förvaltare) om du får reda på att medlemmen i något sammanhang utsatts för brott som t.ex misshandel, hot, tvång, sexuellt övergrepp eller stöld. Du har inte tystnads­plikt gentemot medlemmens legala företrädare. Det är företrädaren som sedan hjälper medlemmen att besluta om eventuell polisanmälan eller andra åtgärder.

Enligt LSS omfattas du som personlig assistent av en skyldighet att anmäla allvarliga missförhållanden i medlemmens personliga assistans. Det handlar om allvarliga brister i den personliga assistansens kvalitet. Anmälan ska göras till Brukarkooperativet JAGs verksamhetschef, och kan vara muntlig eller skriftlig. Du får vara anonym. Tystnadsplikten gäller inte för uppgifter som måste lämnas i samband med en sådan anmälan.

Var och en som får kännedom om att ett barn (person under 18 år) far illa har skyldighet att anmäla detta till ­kommunens socialnämnd. Brukarkooperativet JAGs verksamhetschef ska informeras om anmälan. Tystnadsplikten gäller inte för uppgifter som måste lämnas i samband med en sådan anmälan.

För stöd och information i dessa frågor kan du vända dig till rådgivare på JAGs kansli.

Nödnummer
Om du i en akut nödsituation i assistansen nattetid, kvällstid eller under en helg inte når eller får stöd av servicegaranten kan du ringa tel 08-789 30 89 för att få kontakt med en av JAGs rådgivare.

Under kontorstid ringer du JAGs växel, tel 08-789 30 00, så blir du kopplad till rätt person.

OB-ersättning
Ersättning utges per timme inklusive semesterersättning, enligt avtalet mellan KFO och Kommunal.

Tid på dygnet / Ersättning (fr o m 2017-01-01)
Vardagar kl 19.00–22.00: 20,55 kr 
Vardagar kl 22.00–06.00: 41,43 kr
Fredag och dag före helgdag kl 19.00–24.00: 51,10 kr
Lördag, söndag el annan helgdag än nedan kl 00.00–24.00: 51,10 kr
Måndag och dag efter helgdag kl 00.00–07.00: 51,10 kr
Vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelfärdsdag,nationaldagen (6 juni) och Alla helgons dag kl 18.00–24.00: 51,10 kr
Från kl 18.00 på dag före långfredagen till kl 07.00 på dagen efter annandag påsk: 102,35 kr
Från kl 18.00 dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07.00 på vardag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen: 102,35 kr

Om något går sönder
Om någon av medlemmens ägodelar går sönder eller skadas när du är i tjänst ska du omedelbart anmäla det till servicegaranten.

Restidsersättning
Med restid som medför rätt till ersättning avses den tid under en beordrad tjänsteresa som åtgår för själva resan till och från bestämmelseorten utanför arbetstiden. Restidsersättning utges med 45 kronor per timme under vardagar och 50 kr under helg, inklusive semesterlön, för högst sex timmar per kalenderdygn.

Semester
Det är arbetsgivaren som förlägger semester. I JAG är den uppgiften delegerad till servicegaranten, som också i övrigt planerar assistenternas arbetstid.

Kalenderåret utgör semesterår. En semesterdag motsvarar åtta timmar vid heltid.

Antalet semesterdagar per kalenderår enligt avtalet:

T o m det år assistenten fyller 39 år utges 25 semesterdagar.
Fr om det år assistenten fyller 40 år utges 31 semesterdagar.
Fr om det år assistenten fyller 50 år utges 32 semesterdagar.

Vid anställning med timlön ingår semesterersättning i den överenskomna timlönen och utbetalas tillsammans med varje timlön. Om du vill kan Brukarkooperativet JAG vid varje löneutbetalning hålla inne ett belopp motsvarande den intjänade semesterersättningen efter skatt för senare utbetalning. På varje lönespecifikation ges då uppgift om aktuell månads sparade semesterersättning under rubriken "ackumulerad nettospar". Nettospar måste begäras skriftligt på särskild blankett.

Vid anställning med månadslön gäller särskilda villkor.

Telefon
Fråga servicegaranten vilka regler som gäller för användning av mobiltelefon på arbetstid.

Tidrapportering
Servicegaranten rapporterar din arbetade tid till JAGs kansli. Tidrapporten utgör underlag för utbetalning av din lön samt medlemmens redovisning av assistanstimmar. Du ska signera din arbetade tid senast den 3:e i månaden.

Från årsskiftet kräver Försäkringskassan att tidrapporten ska signeras med BankID. I november övergår vi därför till ett nytt tidrapporteringsprogram. Läs mer om tidrapportering i FAST på http://mitt.jag.se/

Vid tidrapportering på papper ska tidrapporten undertecknas av både dig och servicegaranten. Du ska alltid få en kopia på tidrapporten. Efter det att du eller servicegaranten undertecknat tidrapporten får inga ändringar göras. Vid ändringar ska en ny tidrapport skrivas och undertecknas.

Tillbud och arbetsskada
Ett tillbud är en händelse som skulle ha kunnat innebära skada men inte gjort det. Vi behöver information om tillbud som inträffat i verksamheten, eftersom det ger signaler om brister eller risker i arbetsmiljön som behöver åtgärdas för att förebygga ohälsa och olycksfall bland våra anställda. Vid ett tillbud ska därför en särskild tillbudsblankett fyllas i.

En arbetsskada är en personskada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas i regel som olycksfall i arbetet. Om du drabbats av en arbetsskada ska du omgående kontakta JAGs kansli som utreder orsaken till det inträffade och tillsammans med dig och servicegaranten diskuterar och vidtar de åtgärder som behövs för att förhindra att något liknande händer igen.

Vi gör också en skriftlig arbetsskadeanmälan i samråd med dig och servicegaranten.

Tjänstereglemente
Dina anställningsvillkor regleras av gällande lag, kollektivavtal och överenskommelser mellan KFO och Kommunal, ditt anställningsavtal, arbetsgivarens och servicegarantens direktiv samt tjänstereglementet. Tjänstereglementet finns att läsa i sin helhet här.

Tjänstledighet
Tjänstledighet, det vill säga ledighet utan lön, kan beviljas av arbetsgivaren om det kan ske utan olägenhet för verksamheten. Du ansöker om tjänstledighet skriftligt till JAGs kansli.
Blankett för ansökan om ledighet (pdf-fil)

Traktamente
För merkostnader i samband med tjänsteresa minst 50 km från hemmet och med minst en övernattning utbetalar Brukarkooperativet JAG traktamente med ett skattefritt schablonbelopp. Traktamentet är inte avsett att täcka alla kostnader, utan endast de extra kostnader som uppstår. Om resans pris inkluderar någon måltid avräknas ett belopp från traktamentet. Traktementesbelopp 2015: Vid tjänsteresa utbetalas 220 kr/dygn (110 kr hemresedagen) i max 21 dagar. Om måltid bekostas av arbetsgivaren görs avdrag för frukost med 44 kr, lunch och middag 77 kr. Hemresedagen görs avdrag för frukost med 20 kr, lunch 35 kr och middag 35 kr. Kostnadsredovisning av traktemente görs av servicegaranten.

Tystnadsplikt
Som personlig assistent har du tystnadsplikt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Tystnadsplikten innebär ett förbud mot att muntligen eller på annat sätt lämna ut uppgifter om medlemmen och medlemmens privata förhållanden. Tystnadsplikt gäller även uppgifter om medlemmens närstående och deras privata förhållanden. Tystnadsplikt gäller gentemot såväl myndigheter som enskilda och den gäller även efter det att din anställning har upphört.

Om du är tveksam till om viss uppgift får lämnas ut ska du fråga medlemmen eller ev legal företrädare. Service­garanten kan också informera dig om hur du ska agera i olika situationer.

Upphörande av anställning

Om du vill avsluta din anställning ska du först informera servicegaranten och därefter skriftligen meddela JAGs kansli på adress Brukarkooperativet JAG, Box 16145, 103 23 Stockholm. Meddelandet ska undertecknas av dig och går inte att mejla. Arbetsgivaren bekräftar skriftligen anställningens upphörande till ­assistenten. 

För anställda med schema- eller timanställning kan anställningen enligt avtalet avslutas två veckor efter att arbets­givaren mottagit meddelandet. Vid tillsvidareanställning gäller enligt avtalet att upp­sägningstiden från assistentens sida är en månad.

Om det finns särskilda skäl till att anställningen ska upphöra eller när assistansuppdraget upphör kan särskilda villkor gälla.

Utbildning och fortbildning
Brukarkooperativet JAGs erbjuder utbildningar för medlemmar, assistenter och servicegaranter. Kompetenshöjande fortbildningskurser, "assistanskurser", anordnas regelbundet. De innehåller ett stort utbud av information om vad olika funktionsnedsättningar innebär genom medverkan av både specialister och personer med egen erfarenhet av personlig assistans. Varje medlem kan anmäla sina assistenter till de ämnen som behövs för kunskap om sin livssituation.

Brukarkooperativet JAG anordnar assistans till personer med stora funktionsnedsättningar. Den gemensamma utbildning som kooperativet erbjuder är anpassad efter detta.

Utvecklingssamtal
Utvecklingssamtal genomförs en gång om året av service­garanten.

--------------------------------------------------------------------------------

Länk till broschyr (pdf 1,2 mb) med information till nyanställda personliga assistenter.

BilagaStorlek
Signera_iTid.pdf334.17 KB
friskvardsblankett.pdf78.38 KB
halsokontroll.pdf81.3 KB
Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.