Beslutstöd av legal företrädare

De flesta av JAGs vuxna medlemmar behöver beslutstöd av en (eller flera) legala företrädare. För den som behöver stöd i att föra sin talan och fatta beslut i livet är en engagerad legal företrädare ett viktigt redskap för att uppnå självbestämmande.

  • Målet är största möjliga självbestämmande och den gode mannen är ett verktyg för detta
  • Att kunna kommunicera med huvudmannen bör vara en avgörande kvalifikation för att utses till god man åt en person med kommunikationshandikapp
  • Lojalitet med huvudmannen och förmåga att stå upp för hans eller hennes behov är andra viktiga krav på en god man

Vad är en legal företrädare?

Legal företrädare för minderåriga är förmyndare/vårdnadshavare. Förmyndarskap innebär ansvar för barnets ekonomiska och rättsliga angelägen­heter. Vårdnaden omfattar ansvar för personliga angelägenheter, som trygghet, uppfostran och utbildning.

Legal företrädare för vuxna är god man eller förvaltare. God man förordnas av tingsrätten efter prövning av den enskildes behov. Till god man kan utses en anhörig eller någon annan. Den som har god man kallas ”huvudman”. Godmansförordnandet kan omfatta stöd i att sörja för person (sköta personliga angelägenheter), att bevaka rätt (tillvarata rättigheter och intressen) och att förvalta egendom (sköta ekonomi). Förordnandet kan också vara begränsat till ett eller två av dessa områden. Flera personer kan dela på uppdraget som god man. God man har en rådgivande funktion, huvudmannen har kvar sin egen fulla rättshandlingsförmåga och den gode mannen får i princip inte vidta åtgärder mot huvudmannens vilja. Om stödet från en god man inte är tillräckligt kan en förvaltare med mer omfattande befogenheter tillsättas.

Tolkningsföreträde

Att vara legal företrädare innebär att ha tolkningsföreträde. Svaret ska först sökas hos huvudmannen. Om det därefter finns olika tolkningar av dennes vilja eller behov, är det den legale företrädarens tolkning som ska gälla.

Medlemmens och legale företrädarens ansvar i assistansen

I assistansen ansvarar den legale företrädaren, tillsammans med medlemmen, för att:

  • ha kontakt med myndigheter
  • ansöka om personlig assistans med tillräckligt timantal och timbelopp, samt bevaka huvudmannens/barnets intressen, rättigheter och skyldigheter enligt gällande assistansregler
  • föreslå eller godkänna servicegarant och att samarbeta med denne så att assistansen utförs efter huvudmannens/barnets behov och önskemål
  • se till att huvudmannen/barnet uppfyller sina skyldigheter enligt assistansavtalet, som att betala för sin assistans med sin assistansersättning och underteckna intyget om given assistans till försäkringskassan varje månad.
  • bevaka att huvudmannen/barnet får personlig assistans av god kvalitet och att JAG uppfyller sina åtaganden enligt assistansavtalet.

Med stöd av sina legala företrädare kan JAGs medlemmar leva ett fritt och självständigt liv med personlig assistans enligt målsättningarna i LSS.

 

Dela |
JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.
Brukarkooperativet JAG anordnar personlig assistans för drygt 400 personer runt om i Sverige och är arbetsgivare för mer än 3 500 personliga assistenter.