Årsmöte för Föreningen JAG Uppsala

Årsmöte för Föreningen JAG Uppsala

Tid: 10/4 kl 18.00

Lokal: HSO, Kungsgatan 64, Uppsala

Välkommen!
Jonathan Sjöqvist, ordförande
genom
Helene Sjöqvist

DAGORDNING

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat (30 dagar innan)

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse presenteras

7. Beslut om godkännande av styrelsens presentation

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelsens ordförande

10. Val av två-fyra ordinarie ledamöter i styrelsen

11. Val av upp till fem suppleanter

12. Val av lekmannarevisor

13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande