Årsmöte i Föreningen JAG Dalarna

Årsmöte i Föreningen JAG Dalarna

Årsmöte Föreningen JAG Dalarna

Välkommen till årsmöte i Föreningen JAG Dalarna torsdag 21/3 kl 15.00 på JAGs träffpunkt i Mora, adress Fridhemsgatan 1 i Mora.

Alla JAGare är välkomna men för att vara röstberättigad på årsmötet ska du som fullvärdig medlem ha betalat in årsavgiften 100 kr till länsföreningen. Stödmedlem får inte rösta.

Du blir enkelt medlem här https://jag.se/opinion/bli-medlem

Om du har något förslag på något du tycker lokalföreningen ska göra (en motion) kan du skicka förslaget till  asalea@hotmail.se

Du kan också lämna förslag på personer (fullvärdig medlem med eventuell  legal företrädare) lämpliga för styrelseposter.

Anmälan senast 10 mars till asalea@hotmail.se

Ange namn på er som kommer , om du är fullvärdig medlem i JAG, stödmedlem, eller medföljande assistent samt eventuella allergier. Har du frågor hör av dig till Anders och Birgitta, tel 070-363 03 17.

 

DAGORDNING

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat (30 dagar innan)

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse presenteras

7. Beslut om godkännande av styrelsens presentation

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelsens ordförande

10. Val av två-fyra ordinarie ledamöter i styrelsen

11. Val av upp till fem suppleanter

12. Val av lekmannarevisor

13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande