fbpx

Spelar det någon roll om stödet ges med stöd av LSS eller Socialtjänstlagen?

Spelar det någon roll om stödet ges med stöd av LSS eller Socialtjänstlagen?

För barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariationer kan man få stöd i form av en eller flera insatser enligt LSS och/eller i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen. Vad är det för skillnad mellan lagarna? Spelar det någon roll vilken lag som ligger till grund för ett visst stöd?

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som omfattas av lagens tre personkretsar kan ansöka om insatser som specificeras i lagen. De 10 insatser som kan beviljas enligt denna lag ska garantera goda levnadsvillkor. Insatserna är kostnadsfria och utgår ifrån principen om självbestämmande, jämlikhet och delaktighet. Det innebär att de som får stöd enligt LSS själva bestämmer vilken eller vilka insatser de vill ansöka om. Initiativet ligger tydligt hos den enskilde. Med rättighetslag menas att ett beslut enligt LSS är möjliga att överklaga i domstol  genom förvaltningsbesvär.

Socialtjänstlagen är en ramlag som reglerar all social verksamhet i kommunerna. Den omfattar alla medborgare i Sverige. Ramlagen har en rättighetsparagraf, nämligen 4 kap 1§. Enligt denna paragraf kan den som inte själv kan tillgodose sina behov eller får dem tillgodosedda på annat sätt ha rätt till bistånd för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras skälig levnadsnivå. Kommunen har möjlighet att ta ut avgift, men denna avgift är reglerad genom en maxnivå. Verksamheten kring socialtjänsten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Den enskilde ska få inflytande i planerandet av bistånd som ges enligt Socialtjänstlagen Beslut enligt 4 kap 1 § i SoL kan överklagas via förvaltningsbesvär.

Man brukar säga att LSS är en ”pluslag”. Det innebär att insatser enligt LSS inte får innebära någon inskränkning av de rättigheter som den enskilde kan ha enligt någon annan lag. LSS ska säkerställa rätten till insatser när stödet enligt andra lagar är otillräckligt. För en person som tillhör personkretsen i LSS bör en framställan om stöd i första hand alltid prövas som en ansökan enligt LSS eftersom det i allmänhet är mest fördelaktigt.

I mitt arbete har jag under de senare åren sett att stöd oftare ges inom ramen för Socialtjänstlagen. En del av förklaringen är troligen de senaste årens ”urvattning” av LSS. Det är viktigt att känna till att stöd kan ges med stöd av båda dessa lagar, men att LSS är kraftfullare och den möjlighet man i första hand ska pröva om man tillhör LSS. Som komplement till LSS, eller som möjlighet ifall stöd enligt LSS inte kan ges, finns Socialtjänstlagen. Kontakta gärna någon av oss jurister på JAG Personlig assistans så hjälper vi till att förklara och undersöka vilka möjligheter du har enligt dessa båda lagar.

Här hittar du mina tidigare blogginlägg

Cecilia Wiestål
Cecilia Wiestål
Juridisk rådgivare på JAG Personlig assistans.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *