fbpx

Ny YH-utbildning: Arbetsledning inom personlig assistans

Det här är en utbildning för dig som idag arbetar som personlig assistent och  vill ta steget till arbetsledande uppgifter i assistansen. Den vänder sig även till dig som redan är arbetsledare inom personlig assistans och som vill fördjupa och bredda din kompetens. Grunden i utbildningen är assistansanvändarens självbestämmande.

Utbildningen genomförs i tätt samarbete med arbetslivet och assistansanvändare för att ge de kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Den utgår också från de studerandes egna yrkeserfarenheter och det krävs därför att du har dokumenterad erfarenhet av arbete som personlig assistent.

Särskild förkunskap som krävs:
Minst ett års yrkeserfarenhet, varav sex månader sammanhållen yrkeserfarenhet som personlig assistent. Upp till fem års erfarenhet är meriterande i antagningen.

Här kan du läsa om allmän behörighet och antagningsregler på Yrkeshögskolans sida.

Omfattning: 60 YH-poäng på 24 veckor (50% studietakt, distansutbildning)
Sista ansökningsdag: 2022-08-22
Antagningsbesked ges vecka 39
Kursstart:
2022-10-17
Kursens slutdatum: 2023-04-14

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskap om

 • LSS-lagen och dess intentioner inklusive tystnads- och anmälningsplikt
 • Arbetsmiljölagen och hur arbetsmiljöarbete ska genomföras i en assistans
 • Arbetsrättslig lagstiftning som berör personlig assistans och hur den ska tillämpas
 • Hur processen ser ut från ansökan om assistans till beslut och vad som gäller kring ekonomi och administration runt den personliga assistansen
 • Vad personlig assistans är och inte är samt hur den påverkar en enskilds livssituation
 • Vilka olika roller de inblandade i en assistans har
 • Vad god kvalitet är inom personlig assistans
 • Att skapa struktur för att få arbetet i assistansen att fungera
 • Dokumentation i en assistans i relation till gällande lagstiftning
 • Rekrytering och introduktion av personliga assistenter
 • Olika funktionsnedsättningar
 • Handikappolitikens påverkan på livssituationen för personer med funktionsnedsättningar och deras närstående
 • Hur man bemöter människor från olika kulturer och med olika livsåskådningar
 • Hur olika livssituationer och faser i livet påverkar organisationen av och arbetet i en assistans
 • Hur man bemöter assistansanvändare och deras närstående i olika faser i livet
 • Etiska begrepp och de etiska riktlinjer som tydliggörs av LSS
 • Vad respekt, integritet och självbestämmande innebär i arbetet med personlig assistans
 • Vad som kännetecknar ett gott ledarskap
 • Vad som bidrar till ett gott samarbete på en arbetsplats
 • Vad en konflikt är samt olika konflikthanteringsstrategier
 • Hur man kommunicerar och informerar enkelt och tydligt

 

Efter avslutad utbildning kommer du kunna

 • Organisera en assistans som svarar mot LSS krav och intentioner samtidigt som den utgår från assistansanvändarens behov och önskemål
 • Upprätta rutiner för arbetet i assistansen som följer assistansanvändarens behov och önskemål och samtidigt ger en tydlighet för assistenterna som ska genomföra arbetet
 • Se assistansens kvalitet men också dess förbättringspotential
 • Använda samtalstekniker och ett coachande förhållningssätt
 • Genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Identifiera risker i arbetsmiljö och hantera dessa
 • Formulera en platsannons för att kunna rekrytera assistenter som uppfyller önskade krav
 • Genomföra anställningsintervjuer och referenstagning i samband med nyanställning
 • Tillämpa arbetsrättsliga lagar och regler vid schemaläggning och bemanning
 • Skapa en introduktionsplan för nyanställda

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetens att

 • Utifrån förståelsen av vad personlig assistans är organisera en assistans som svarar mot assistansanvändarens behov och önskemål och göra det i nära samarbete med assistansanvändaren och eventuell företrädare
 • Ta ansvar för att arbetet i assistansen leds så att kvaliteten är god, och utvecklas med de behov och förändringar som sker i assistansanvändarens liv
 • Ta ansvar för att de lagar och regler som finns runt assistans följs
 • Leda assistansen så att det är assistansanvändaren som är assistansens huvudperson.

Utbildningen består av fyra delkurser:

Assistanskunskap, 20 poäng

Denna delkurs ger fördjupade kunskaper om vad personlig assistans är, hur insatsen beslutas, hur den finansieras och vilka organisatoriska och administrativa krav som ställs utifrån lagar och myndighetskrav.

Etik och människors livsvillkor, 10 poäng

Här ges övergripande kunskap kring hur svensk handikappolitik har sett ut och vad som gäller idag samt en förståelse för hur livet såg ut innan LSS-lagen kom och hur situationen för  familjer och närstående sett ut.

Lagar och förordningar, 10 poäng

Deltagarna får en översikt över vilka lagar och förordningar som är viktiga för insatsen personlig assistans inklusive de tre FN-konventionerna om mänskliga rättigheter,  rättigheterna för barn och för personer med funktionsnedsättning.

Ledarskap, 20 poäng

Deltagarna utbildar sig för en ledarroll och därför behöver de  kunskaper kring vad ledarskap är, vad som kännetecknar dem själva som ledare och hur de kan utvecklas i sitt ledarskap. Deltagarna får även möjlighet att prova på exempelvis feedbackgivning, olika samtalstekniker, coachande samtal och konflikthanteringsstrategier.

Lärande

Utbildningen är på distans med 50% studietakt för att så långt det går anpassas både till de studerandes och till arbetsgivarnas förutsättningar. Utbildningen sker i vår lärplattform Learnster, och läraren finns tillgänglig del av tiden för handledning och uppföljning av studierna och examinationsuppgifter. De studerande får ta till sig de teoretiska momenten före lektionspassen och använda tiden då de träffas (digitalt) till problemlösning och reflektion. Föreläsningarna sker i snitt en gång i veckan. Förutom live-föreläsningar finns även förinspelat material.

God karriärmöjlighet efter avslutad utbildning

I dag arbetar tre fjärdedelar av alla personliga assistenter hos privata assistansanordnare. Arbetsledningen av de personliga assistenterna ser olika ut. Det kan ligga hos assistansanvändaren, en företrädare for assistansanvändaren, en assistent med utökat ansvar eller en administratör hos assistansanordnaren. Rollen som arbetsledare är komplex och innehas ofta av personer utan någon formell utbildning inom området. Kortare introduktionsutbildningar erbjuds hos många anordnare, men någon sammanhållen formell utbildning har tidigare inte funnits. Behovet av personer med arbetsledande kompetens är enormt, i SCB:s yrkesregister finns 70 000 personliga assistenter. En assistansanvändare har ofta en handfull assistenter, vilket innebär att tusentals grupper av assistenter är i behov av arbetsledare. En riktad utbildning har länge efterfrågats bland assistansanvändare och anordnare och dina chanser att få en arbetsledarroll inom personlig assistans efter genomgången utbildning är mycket goda.

Kontakt


Har du frågor om din ansökan, hur du ansöker, behörighet, yrkeserfarenhet och 20%-regeln mejla till JAG Yh-utbildning eller ring Utbildningsledare Beth på: 08-789 30 64

Arbetslivsmedverkan/samarbetspartner

Förenade Care, Stockholm/Malmö
Sydassistans AB, Malmö
Nära AB, Stockholm
Tindra personlig assistans AB, Klippan
A-Assistans Leimir AB, Hudiksvall
JAG Personlig assistans, Stockholm
SkaraborgsAssistans ek för, Mariestad
Furuboda Assistans, Åhus

Om oss

JAG Utbildning AB är ett helägt dotterbolag till den ideella föreningen Brukarkooperativet JAG. Medlemmarna i JAG har flera omfattande funktionsnedsättningar och använder personlig assistans i sin vardag. JAG startade 1992 för att driva på tillkomsten och genomförandet av lagen LSS, där rätten till personlig assistans finns med. Assistansverksamheten i JAG har sedan starten haft ett tydligt fokus på självbestämmande, samtidigt som vi satsat mycket med kompetensutveckling för både assistenter och arbetsledare. Vi är idag en av de största anordnarna av personlig assistans och Sveriges största non-profit-aktör i välfärden.

I ideella Riksföreningen JAG arbetar medlemmarna intressepolitiskt för att framtidssäkra assistansreformen för personerna med flera stora funktionsnedsättningar varav en avser den intellektuella förmågan. En av våra viktigaste uppgifter är att kämpa mot IQ-diskrimineringen i samhället.

X