Årsmöte Föreningen JAG Stockholms län

Årsmöte Föreningen JAG Stockholms län

Välkommen till årsmöte i Föreningen JAG Stockholms län söndag 10 februari kl 14:00–16.30 i JAGs lokaler på Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm (ingång från hörnet Klara Västra kyrkogata).

Vi bjuder på trevlig underhållning och gott fika i samband med årsmötesförhandlingarna!

Alla “JAGare” i Stockholms län är välkomna men för att vara röstberättigad på årsmötet ska du som är fullvärdig medlem ha betalat in årsavgiften (100 kr) för till lokalföreningen. Stödmedlem får inte rösta.

Du blir enkelt medlem här  https://jag.se/opinion/bli-medlem/  

Om du har förslag på något du tycker lokalföreningen ska göra (en motion) kan du skicka förslaget till simjoh1989@gmail.com, senast den 6 februari.
Du kan också lämna förslag på personer (fullvärdig medlem med eventuell legal företrädare) lämpliga för styrelseposter!

Anmälan senast 6 februari till marie.arvidsson@jag.se

Ange namn på er som kommer, om du är fullvärdig medlem i JAG, stödmedlem, eller medföljande assistent samt eventuella allergier. Har du frågor, hör av dig till Marie, tel 08-789 30 55.

 

DAGORDNING

1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en protokolljusterare tillika rösträknare

5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat (30 dagar innan)

6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse presenteras

7. Beslut om godkännande av styrelsens presentation

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av styrelsens ordförande

10. Val av två-fyra ordinarie ledamöter i styrelsen

11. Val av upp till fem suppleanter

12. Val av lekmannarevisor

13. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande