Stadgar

Ändamål

Riksföreningen JAG är en ideell riksförening för personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Riksföreningen JAG är religiöst och partipolitiskt obunden.

Riksföreningen JAGs ändamål är att arbeta för att medlemmarna ska ha möjlighet till ett gott liv genom:

  • Jämlikhet, Assistans och Gemenskap (JAG)
  • Bästa möjliga personligt anpassade assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och integritet
  • Att på sina villkor leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället och få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt
  • Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas.

Verksamhet

Till förverkligande av ändamålet ska Riksföreningen JAG:

  • Bedriva intressepolitisk verksamhet gentemot politiska beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer
  • Sammanställa och sprida kunskaper och erfarenheter på områden som rör ändamålet
  • Bedriva lokal verksamhet genom lokalföreningar
  • I samarbete med Brukarkooperativet JAG initiera och bedriva verksamhet i för medlemmarna angelägna frågor

Medlemskap

Fullvärdigt medlemskap i Riksföreningen JAG kan endast beviljas personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. I föreningsarbetet kan medlem företrädas, tolkas, av förmyndare, god man eller förvaltare, eller av ombud med medlemmens eller företrädarens fullmakt. Samtliga måste vara beredda att arbeta för Riksföreningen JAGs ändamål.

Stödmedlem kan var och en bli som är beredd att arbeta efter Riksföreningen JAGs stadgar.

Lokalföreningar

Lokalförening som antar JAGs standardstadgar för lokalföreningar, och därmed förbinder sig att arbeta efter Riksföreningen JAGs stadgar och föreningspolicy, ansluts till Riksföreningen JAG efter styrelsens godkännande.

Ändring av lokalförenings stadgar beslutas av Riksföreningen JAGs styrelse efter förslag av lokalföreningens årsmöte.

Styrelse

I Riksföreningen JAG ska finnas en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamot i styrelsen får endast väljas myndig fullvärdig medlem i Riksföreningen JAG enligt § 3 ovan. Styrelsen leder verksamheten och är under tiden mellan årsmöten
Riksföreningen JAGs beslutande instans. Styrelsen väljs av årsmötet i Riksföreningen JAG för tiden fram till nästa årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av tre ledamöter varav en utses att vara sammankallande. Till ledamot i valberedningen får endast väljas myndig fullvärdig medlem i Riksföreningen JAG. Valberedningen ska i enlighet med stadgarna till årsmötet föreslå ordförande, förste och andre vice ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter och revisor. Valberedningen har också att till årsmötet föreslå styrelsens arvode.

Valberedningen i Riksföreningen JAG ska samråda med valberedningen i Brukarkooperativet JAG.

Årsmöte

Riksföreningen JAGs årsmöte ska hållas senast före maj månads utgång varje år.

Fullvärdiga medlemmar kan ställa förslag till Riksföreningen JAGs årsmöte. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari för att kunna tas upp vid årets årsmöte.

Kallelse till årsmötet ska sändas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötesdagen genom styrelsens försorg. Till kallelsen ska följande dokument bifogas:

  • styrelsens förslag till årsmötet
  • en sammanställning av inkomna förslag från medlemmar jämte styrelsens yttrande över dessa förslag.

Styrelsen ska hålla verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret tillgängliga för medlemmarna under minst två veckor närmast före årsmötet. Kopior av handlingarna ska sändas per post till medlem som begär det. Handlingarna ska läggas fram på årsmötet.

Rösträtt på årsmötet har endast fullvärdiga medlemmar. Som årsmötets beslut ska gälla den mening för vilken mer än hälften av rösterna avgivits (med undantag för vad som stadgas i §§ 9 och 10 nedan). Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för årsmötet;
2. Val av sekreterare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare;
5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat;
6. Framläggande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret;
7. Beslut om godkännande av styrelsens redovisning;
8. Beslut om dispositioner beträffande uppkommen vinst eller förlust för verksamhetsåret;
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen;
10. Val av styrelsens ordförande;
11. Val av sex ordinarie ledamöter i styrelsen;
12. Val av förste vice ordförande, av de sex ordinarie ledamöterna;
13. Val av andre vice ordförande, av de sex ordinarie ledamöterna;
14. Val av två suppleanter;
15. Fastställande av styrelsens arvode;
16. Val av revisor;
17. Val av valberedning;
18. Framläggande av verksamhetsplan med budget för kommande år; 19. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.

Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna begär detta. Kallelse till extra årsmöte ska sändas till medlemmarna senast 30 dagar före mötesdagen genom
styrelsens försorg. Till kallelsen ska bifogas styrelsens förslag till årsmötet samt en sammanställning av inkomna förslag från medlemmar jämte styrelsens yttrande över dessa förslag.

Verksamhetsår

Riksföreningen JAGs verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet. För stadgeändring krävs att beslut därom tas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid besluten biträtts av två tredjedelar av de röstande.

Uteslutning

Lokalförening som skadat Riksföreningen JAGs verksamhet genom åsidosättande av Riksföreningen JAGs stadgar, årsmötesbeslut eller föreningspolicy, eller genom annat illojalt agerande, kan uteslutas ur organisationen. Beslut om uteslutning fattas av Riksföreningen JAGs styrelse.

Upplösning

Beslut om upplösning av Riksföreningen JAG fattas av årsmötet. För upplösning krävs att beslut därom tas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie, och varvid besluten biträtts av två tredjedelar av de röstande. Vid upplösning ska eventuella tillgångar, efter återbetalning av skulder, tillfalla Stiftelsen JAG.