Personuppgifter

Riksföreningen JAG med länsföreningar behandlar personuppgifter enligt svensk lag. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi registrerar och hur vi behandlar dem.

Vilka personuppgifter behandlas?
– Namn, e-postadress, födelsedatum, var du bor, typ av medlemskap (fullvärdig medlem eller stödmedlem) om du har egna funktionsnedsättningar och om du är närstående till en fullvärdig medlem. I förekommande fall behandlar vi även bilder, filmer, artiklar med mera där du medverkat.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
– När du betalar medlemsavgiften.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
– För att sköta medlemsadministrationen och ge dig nyheter och information om JAGs verksamhet och ditt medlemskap samt aktiviteter som ordnas av JAG. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Den personuppgiftsbehandling som utförs är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren. Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis personuppgifter som gäller hälsa eller funktionsnedsättning, utförs bara efter nödvändighet och med särskilt stöd i lag.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Dina personuppgifter samlas in från dig och/eller din legala företrädare när du blir medlem och/eller betalar medlemsavgiften, och därefter i kontakt med dig vid samtal, post och e-post.    

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att sköta medlemsadministrationen och ge dig nyheter och information om JAGs verksamhet och ditt medlemskap samt aktiviteter som ordnas av JAG. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Den personuppgiftsbehandling som utförs är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren. Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis personuppgifter som gäller hälsa eller funktionsnedsättning, utförs bara efter nödvändighet och med särskilt stöd i lag. 

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
– Så länge du är medlem i föreningen. Senast två år efter det att ditt medlemskap har upphört raderas dina personuppgifter. Vi kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
– Till utvalda företag och organisationer (personuppgiftsbiträden) som JAG samarbetar med, till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för vilka förklaras ovan. Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall att inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
– Till utvalda företag och organisationer (personuppgiftsbiträden) som JAG samarbetar med, till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för vilka förklaras ovan. Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall att se till att hanteringen är laglig, alltså uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen och andra aktuella lagar, samt att överföringen är säker. 

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få ut dina personuppgifter i maskinläsbar form (t ex i en excelfil), för att kunna lämna dem till en annan aktör. En begäran om något av det nämnda kan skickas till vj@jag.se. Du har i sista hand möjlighet att vända dig till Datainspektionen om du skulle vara missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Rätt till begränsning av behandling och rätt att bli raderad
Du kan höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas. 

I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering t ex om vi är skyldig enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka vi har lämnat information om radering. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter alls kan du inte vara medlem i Riksföreningen JAG eller någon av Riksföreningen JAGs länsföreningar. 

Vill du veta mer kan du kontakta oss på tel 08-789 30 00 (säg att du har en fråga om personuppgifter så kopplas du till rätt person) eller mejla till vj@jag.se (skriv GDPR i ämnesraden). JAGs dataskyddsombud heter Mattias Grundström och kan nås på mattias.grundstrom@externdpo.se.