Bli medlem

Som medlem i Föreningen JAG är du med och framtidssäkrar assistansen för oss som har störst funktionsnedsättningar.

Fullvärdig medlem i Föreningen JAG kan du bli som har flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Om du behöver det kan du företrädas eller tolkas av legal företrädare.

Stödmedlem kan alla bli!

Betala årsavgiften, 100 kr, på pg 403 80 84-2. Skriv namn och kontaktuppgifter och ange om du är fullvärdig medlem eller stödmedlem.

Du kan även betala medlemsavgiften med  Swish. Vårt nummer är: 123 512 6297. Ange namn och kontaktuppgifter samt om du är fullvärdig medlem (med egna funktionsnedsättningar och assistansbehov) eller stödmedlem.

Har du paypal eller kreditkort kan du betala via knappen nedan. Skriv namn och kontaktkuppgifter på vem betalningen gäller under fliken Meddelande till Föreningen JAG.

Om du inte får plats med namn och kontaktuppgifter kan du skicka ett mejl till info@jag.se

Riksföreningen JAG och respektive länsförening behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi registrerar och hur vi behandlar dem.

Vilka personuppgifter behandlas?
De personuppgifter vi behandlar är namn, adress, e-postadress, födelsedatum, telefonnummer, vilken typ av medlemskap du har (fullvärdig medlem och stödmedlem) och i förekommande fall bilder, filmer, artiklar med mera där du medverkat.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?
Dina personuppgifter samlas in från dig och/eller din legala företrädare när du blir medlem, och därefter i kontakt med dig vid samtal, post och e-post.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att sköta medlemsadministrationen och ge dig nyheter och information om JAGs verksamhet och ditt medlemskap samt aktiviteter som ordnas av JAG. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i JAG är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att JAG har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för ovan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis personuppgiftsbehandling som gäller hälsa eller funktionsnedsättning, utförs bara efter nödvändighet och med särskilt stöd i lag.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vid behandling av personuppgifter ska JAG uppfylla de krav som ställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa och funktionsnedsättning, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i föreningen. Senast ett år efter det att ditt medlemskap har upphört raderas dina personuppgifter. Vi kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer (personuppgiftsbiträden) som JAG samarbetar med, till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT- och molntjänster. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in för vilka förklaras ovan.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall att inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få ut dina personuppgifter i maskinläsbar form (t.ex. i en excelfil), för att kunna lämna dem till en annan aktör (s.k. dataportabilitet).

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@jag.se. Du har i sista hand möjlighet att vända dig till datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten om du skulle vara missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling och rätt att bli raderad
Du kan höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldig enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka vi har lämnat information om radering. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter alls kan du inte vara medlem i Riksföreningen JAG eller någon av Föreningen JAGs länsföreningar.

Vill du veta mer kan du kontakta oss på tel 08-789 30 00 (säg att du har en fråga om personuppgifter så kopplas du vidare till rätt person) eller mejla till info@jag.se.