JAG start > Riksföreningen JAG > Färdtjänstnämnden har ingen rätt att begränsa antal resor

Färdtjänstnämnden har ingen rätt att begränsa antal resor

Färdtjänstnämnden har gjort gällande att begränsningen av antalet färdtjänstresor varit ett politiskt beslut som inte går att överklaga med hjälp av färdtjänstlagen. Men efter ett flertal mål med färdtjänstresenärer som klaganden har förvaltningsrätten gjort en annan bedömning. Besluten har upphävts eftersom färdtjänstnämnden inte kunnat visa att de funnits förutsättningar för att begränsa klagandenas färdtjänsttillstånd. Detta innebär att resenärerna fortfarande har rätt till ett obegränsat antal resor.

Klagandena i målen har sedan tidigare tillstånd för rullstolstaxi med ett obegränsat antal resor. I landstingsfullmäktiges budget för år 2019 angavs bl.a. att tilldelningen av resor för färdtjänst med rullstolstaxi skulle begränsas till 500 resor per år. Färdtjänstnämnden anser att beslutet att begränsa antalet resor endast är överklagbart med stöd av bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen.

Av utredningen framgår däremot att färdtjänstnämnden skickat ut ett informationsbrev till resenärerna där de fick veta att de från och med år 2019 endast tilldelas ett begränsat antal resor. Av brevet framgick vilka som omfattas av begränsningen, hur deras färdtjänsttillstånd begränsas och hur de ska gå till väga för att ansöka om fler resor.

Förvaltningsrätten har funnit att informationsbrevet var av en sådan karaktär att det har en faktisk verkan för klagandena. I och med det blir frågan ett förvaltningsbeslut som kan överklagas med stöd av färdtjänstlagen. Färdtjänstnämnden kan inte påvisa att resenärernas behov av färdtjänst har förändrats och att den inte haft rätt att ompröva färdtjänsttillstånden.

Förvaltningsrätten upphäver besluten om begränsat antal resor med rullstolstaxi. Klagandenas tidigare beslut om tilldelning av obegränsat antal resor gäller alltså fortfarande.

Inlägget Färdtjänstnämnden har ingen rätt att begränsa antal resor dök först upp på Riksföreningen JAG.