JAG start > Riksföreningen JAG > FN har förhört Sveriges regering om hur Funktionsrättskonventionen efterlevs

FN har förhört Sveriges regering om hur Funktionsrättskonventionen efterlevs

I mars förhördes Sveriges regering av FN:s övervakningskommitté för konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Förhören görs med syfte att ge Sverige rekommendationer om hur konventionen ska genomföras.

Inför förhöret samlade Funktionsrätt Sverige ca 100 organisationer från civilsamhället, däribland Riksföreningen JAG, och skrev en gemensam alternativrapport till FN om det funktionsrättsliga läget i Sverige. Den granskningen av alla konventionens artiklar visar att utvecklingen av funktionsrättspolitiken har avstannat i Sverige och på vissa områden till och med backat.

Efter förhöret i mars 2024 fick Sverige stark kritik från FN på flera punkter gällande rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den negativa utvecklingen bekräftades.

I artikel 19, självständigt boende och delaktighet i samhället, beskriver kommittén en oro för att det är svårare och svårare att få personlig assistans och att människor förlorar sin assistans. De ser också en oro för att skillnader i rätt till assistans varierar mellan kommuner och nationellt. Kommittén oroas över begränsningar i att kunna välja var och med vem en vill bo och en ökning av boende på institution för personer med funktionsnedsättning.

I artikel 19 rekommenderar granskningskommittén Sverige att

  • säkerställa en nationell likvärdig personlig assistans
  • stänga institutioner
  • barn med funktionsnedsättning ska få växa upp i en familj
  • personer med funktionsnedsättning ska få välja var de vill bo och med vem.

Trots att Sverige antagit Funktionsrättskonventionen har inte rättigheterna fått genomslag i lagar eller i praktiken. I stället ser vi nedskärningar och hårdare bedömningar från regering, myndigheter och kommuner. Något som medför stora begränsningar i möjligheten att leva ett liv som andra för personer med omfattande funktionsnedsättning.

Regeringen måste ta FN:s kritik på allvar och noga titta på hur svensk lagstiftning ska förhålla sig till Funktionsrättskonventionen. FN påpekar också i sin rapport att konventionen bör införlivas i svensk lagstiftning på samma sätt som Barnkonventionen blev 2020.

Funktionsrättskonventionen trädde i kraft i Sverige 2009 och det här var det andra förhöret om hur Sverige lever upp till konventionen sedan dess. Det senaste förhöret var 2014, även då fick Sveriges regering kritik på en rad punkter och det som uppfyllts hittills är inrättandet av Institutet för mänskliga rättigheter, MR-institutet.

Här kan du läsa FN:s rapport i sin helhet.
Här kan du läsa civilsamhällets alternativrapport.