JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > JAG välkomnar statligt huvudmannaskap för assistansen

JAG välkomnar statligt huvudmannaskap för assistansen

Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är för oss med de mest omfattande och komplexa behoven att få dem tillgodosedda utan hänsyn till sådant som den kommunala ekonomin, socialtjänststrukturer och envist kvardröjande omsorgstänk. 

Vi ställer oss dock tveksamma till att staten även ska ansvara för behov av tillfällig utökning av assistansen. Vi undrar om sådana ansökningar verkligen kommer att kunna hanteras snabbt och enkelt nog av Försäkringskassan.

När det gäller kvalifikationen för rätt till personlig assistans avstyrker vi utredarens huvudförslag. Vi instämmer visserligen i motiveringen, men finner den optimistisk i överkant. Vi har skäl att befara att denna modell inte kommer att leda till önskat resultat då det ger alltför stort utrymme för bedömningar till nackdel för enskilda med assistansbehov. Riksföreningen JAG anser att en fastställd timgräns är att föredra. För att vara effektiv behöver en rättighetslag vara tydlig och erbjuda individen förutsebarhet och rättssäkerhet. Riksföreningen JAG tillstyrker det alternativa förslaget till kvalifikation, en tröskel om tre timmar grundläggande behov och 20 timmar totalt assistansbehov per vecka. 

Riksföreningen JAG tillstyrker förslaget att införa en definition av vad som ska anses utgöra god kvalitet i personlig assistans. Vi anser också att den föreslagna definitionen är bra och tillräcklig, då den fångar intentionerna med serviceformen personlig assistans. Vi ser liksom utredaren att en lagstadgad definition bör kunna stärka den enskildes egenmakt och möjlighet att ställa krav på assistansens kvalitet. Den kan också bidra till en bättre inriktad tillsyn än idag. 

Vi instämmer helt i utredarens uppfattning att det finns flera allvarliga brister i assistansregelverket och dess tillämpning som inte löses ensamt genom ett statligt övertagande av ansvaret för servicen. Sättet behovsbedömningen görs och ersättningens nivå är tydliga hinder för måluppfyllelse, men det finns flera som vi återkommer till i skrivelsen.  

I Riksföreningen JAG finns en gedigen erfarenhet av de verkliga villkoren för personlig assistans. De flesta av oss använder själva assistans, och ungefär 460 av oss anordnar vår egen personliga assistans i JAGs eget brukarkooperativ. Brukarkooperativet JAG, som drivs utan vinstintresse, har sedan 1994 varit en av landets största assistansanordnare.  JAGs medlemmar har till stor del statlig assistansersättning men en del har kommunfinansierad assistans, däribland personer som fått sin assistansersättning indragen i de senaste årens insnävade tillämpning.