Stadgar i Riksföreningen JAG

Föreningen JAG är en ideell riksförening för personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Föreningen JAG är partipolitiskt obunden.

Föreningen JAGs ändamål är att arbeta för att medlemmarna ska ha möjlighet till ett gott liv genom:

Jämlikhet, Assistans och Gemenskap (JAG)

Bästa möjliga personligt anpassade assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och integritet

Att på sina villkor leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället och få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt

Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas.

Till förverkligande av ändamålet ska Föreningen JAG:

 • Bedriva intressepolitisk verksamhet gentemot politiska beslutsfattare, myndigheter och andra aktörer
 • Sammanställa och sprida kunskaper och erfarenheter på områden som rör ändamålet
 • Genom sin underförening – Brukarkooperativet JAG – initiera och bedriva verksamhet i för medlemmarna angelägna frågor

Fullvärdigt medlemskap i Föreningen JAG kan endast beviljas personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Medlem kan företrädas, tolkas, av förmyndare, god man eller förvaltare, eller person som denne utser. Samtliga måste vara beredda att arbeta för Föreningen JAGs ändamål.

Stödmedlem kan var och en bli som är beredd att arbeta efter Föreningen JAGs stadgar.

I Föreningen JAG ska finnas en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamot i styrelsen får endast väljas myndig fullvärdig medlem i Föreningen JAG enligt § 3 ovan. Styrelsen leder verksamheten och är under tiden mellan årsmöten Föreningen JAGs beslutande instans. Styrelsen väljs av årsmötet i Föreningen JAG för tiden fram till nästa årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av tre ledamöter varav en utses att vara sammankallande. Till ledamot i valberedningen får endast väljas myndig fullvärdig medlem i Föreningen JAG. Valberedningen ska i enlighet med stadgarna till årsmötet föreslå ordförande, förste och andre vice ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter och revisor. Valberedningen har också att till årsmötet föreslå styrelsens arvode.

Valberedningen i Föreningen JAG ska samråda med valberedningen i Brukarkooperativet JAG.

Föreningen JAGs årsmöte ska hållas senast före maj månads utgång varje år.

Fullvärdiga medlemmar kan ställa förslag till Föreningen JAGs årsmöte. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari för att kunna tas upp vid årets årsmöte.

Kallelse till årsmötet ska sändas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötesdagen genom styrelsens försorg. Till kallelsen ska följande dokument bifogas:

styrelsens förslag till årsmötet

en sammanställning av inkomna förslag från medlemmar jämte styrelsens yttrande över dessa förslag.

Styrelsen ska hålla verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret tillgängliga för medlemmarna under minst två veckor närmast före årsmötet. Kopior av handlingarna ska sändas per post till medlem som begär det. Handlingarna ska läggas fram på årsmötet.

Rösträtt på årsmötet har endast fullvärdiga medlemmar. Som årsmötets beslut ska gälla den mening för vilken mer än hälften av rösterna avgivits (med undantag för vad som stadgas i §§ 9 och 10 nedan). Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för årsmötet;
 2. Val av sekreterare;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare;
 5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat;
 6. Framläggande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret;
 7. Beslut om godkännande av styrelsens redovisning;
 8. Beslut om dispositioner beträffande uppkommen vinst eller förlust för verksamhetsåret;
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen;
 10. Val av styrelsens ordförande;
 11. Val av sex ordinarie ledamöter i styrelsen;
 12. Val av förste vice ordförande, av de sex ordinarie ledamöterna;
 13. Val av andre vice ordförande, av de sex ordinarie ledamöterna;
 14. Val av två suppleanter;
 15. Fastställande av styrelsens arvode;
 16. Val av revisor;
 17. Val av valberedning;
 18. Framläggande av verksamhetsplan med budget för kommande år;
 19. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna begär detta. Kallelse till extra årsmöte ska sändas till medlemmarna senast 30 dagar före mötesdagen genom styrelsens försorg. Till kallelsen ska bifogas styrelsens förslag till årsmötet samt en sammanställning av inkomna förslag från medlemmar jämte styrelsens yttrande över dessa förslag.

Föreningen JAGs verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet. För stadgeändring krävs att beslut därom tas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten, varvid besluten biträtts av två tredjedelar av de röstande.

Beslut om upplösning av Föreningen JAG fattas av årsmötet. För upplösning krävs att beslut därom tas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett är ordinarie, och varvid besluten biträtts av två tredjedelar av de röstande. Vid upplösning ska eventuella tillgångar, efter återbetalning av skulder, tillfalla Stiftelsen JAG.

Stadgarna har antagits vid konstituerande möte 1992-01-24. De har därefter reviderats vid årsmöten 1995-03-18, 2003-05-17, 2006-04-22 samt 2008-04-19 (nuvarande lydelse).