JAG start > Riksföreningen JAG > Utredning föreslår enbart statlig assistans – förhoppning om mer robust och rättssäkert system

Utredning föreslår enbart statlig assistans – förhoppning om mer robust och rättssäkert system

Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans har idag presenterats och i den föreslås att all personlig assistans ska vara statlig. Enligt bestänkandet kommer bland annat alla som idag har personlig assistans beslutad av kommunen få statlig assistans från 1 januari 2026.

Därmed har utredaren valt bort att utreda alternativet kommunalt huvudmannaskap något som Riksföreningen JAG är positiva till eftersom en kommunalisering av assistansen skulle slå sönder assistansreformen. Idag nekas många det stöd de behöver av kommunen och får sina liv begränsade.

Den nuvarande 20-timmarströskeln tas bort när staten tar över ansvaret för all assistans. I frågan om vilka kvalifikationskrav som ska gälla istället föreslår utredaren två alternativa modeller. Enligt den ena ska Försäkringskassan göra en helhetsbedömning av behoven enligt regler och rättspraxis, såsom kommunerna gör idag. Enligt den andra ska det bestämmas en fast undre tidsgräns med tre timmars så kallade grundläggande behov och 20 timmars övriga behov totalt per vecka.

– Riksföreningen JAG skulle föredra en fastställd timgräns, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Riksföreningen JAG, och fortsätter, vi hoppas på kvalifikation till personlig assistans genom de föreslagna 3 respektive 20 timmarna i stället för en diffus praxis. En rättighetslag ska vara så tydlig som möjligt för att rätten ska vara utkrävbar. Dessutom vet vi av erfarenhet att myndigheters individuella bedömningar tenderar att flyttas i takt med besparingsdirektiv och andra samhällsbehov.

– Och äntligen blir ”Vem, När, med Vad och Hur” lagstadgade kvalitetsmått, säger Cecilia Blanck, vi har under många år använt de begreppen för att förklara vad personlig assistans egentligen ska vara, och vad som inte är personlig assistans.

Vi välkomnar också att kommunernas ansvar för andra assistansanordnares sjuklönekostnader upphör. Det är något Riksföreningen JAG har krävt sedan LSS införande. Med en något höjd assistansersättning ska assistansanordnare kunna ta kostnadsansvar för sina anställdas sjuklöner som alla andra arbetsgivare. Förändringen innebär också en väsentligt minskad administration för både kommuner och anordnare. Däremot räcker inte den föreslagna höjningen på drygt 4 kronor, av assistansersättningen till. Höjningen skulle behöva ligga på 6 kronor för att täcka kostnadsansvaret.

Utredningen har dock inte tagit hand om problemet med tillfälliga utökningar på ett tryggt sätt. Vi känner oss mycket osäkra på om Försäkringskassan kommer att klara att hantera ansökningar om tillfälliga utökningar så snabbt och flexibelt som ofta krävs. Det kan handla om att du bryter benet och behöver dubbelassistans under några veckor, eller att du behöver en tillfällig utökning av antalet timmar för att du ska göra en resa. Då går det inte att ha handläggningstider på flera månader. Det krävs helt nya arbetssätt på Försäkringskassan för att hantera akuta behov på bara några dagar.

Riksföreningen JAG hoppas att förslagen om de genomförs ska innebära att systemet blir mer robust och rättssäkert och att möjligheterna att få assistans inte hänger på vilken kommun man bor i. Men de positiva effekterna beror helt på om Försäkringskassan kommer göra rimliga bedömningar och slutar försöka snäva åt tillämpningen genom restriktiva bedömningar, på det sätt de gjort de senaste åren.

Klicka här för att ta del av utredningen i sin helhet.