JAG start > JAG Personlig assistans > Barn är viktiga – alla barn

Barn är viktiga – alla barn

Som ett mantra vill jag repetera dessa ord om och om igen. Vår regering lämnade för en tid sedan ett förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Regeringen anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras. Rättstillämpningen ska i större utsträckning än idag genomsyras av ett barnrättsbaserat synsätt. Lagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2020. Vår socialminister skriver på regeringens hemsida att ”Med barnkonventionen som lag måste tjänstemän och beslutsfattare förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än i dag. I beslut som rör barn blir det ett tydligare krav på rättstillämpare att utgå från rättigheterna i barnkonventionen.” Det hela låter fantastiskt bra för Sveriges alla barn.

Samma regering har tillsatt en utredning som ser över Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. I direktiven till utredningen är det tydligt att insatsen personlig assistans är under luppen. Nyligen kunde SVT redogöra för de förslag utredningen skissar på. Där framgår bland annat att personlig assistans ska tas bort för alla barn under 12 år. Oavsett hur den nya lagen kommer att se ut står det idag klart att hur regering, myndigheter och domstolar tolkat LSS de senaste åren inte på något sätt genomsyrats av ett barnrättsperspektiv.

För mig är det tydligt att inte ens regeringen själva genomsyras av ett barnrättsbaserat tankesätt. Hur ska LSS kunna vara i samklang med de mänskliga rättigheterna om inte alla omfattas? Hur ska barnens rättigheter tas till vara om två lagar kolliderar? Hur ska ett barnrättsperspektiv genomsyras när vi slår undan en insats som visat sig så viktig för de barn och familjer som har de största behoven i landet? Barn är viktiga. Alla barn. Även de med funktionsvariationer av olika slag. Mitt mantra blir till en kampsång. Jag vill sjunga så det hörs till Rosenbad. Barn är viktiga. ALLA barn!

The post Barn är viktiga – alla barn appeared first on JAG Personlig assistans.