Vem gör vad i assistansen?

Uppdragsgivare

Som medlem i Brukarkooperativet JAG ger du oss i uppdrag att ordna din assistans. Du blir vår uppdragsgivare. Assistansen utformas efter dina önskemål och behov med utgångspunkt från ditt beslut.

Med stöd av eventuell legal företrädare 

 • uppfyller du dina åtaganden enligt assistansavtalet, till exempel att betala för assistansen med din assistansersättning och skriva under assistansräkningen varje månad
 •  redovisar du använd assistans på överenskommet sätt
 • meddelar du väsentligt ändrade förhållanden som påverkar din rätt till assistansersättning
 • föreslår/godkänner och samarbetar du med personlig arbetsledare och assistenter
 • är du delaktig och samarbetar i assistansmiljöarbetet

Din legala företrädare ger dig stöd i att vara självbestämmande

Legal företrädare har en viktig roll i assistansen, bland annat genom sitt tolkningsföreträde. Legal företrädare ger dig stöd att vara självbestämmande och fungerar som beslutstöd i viktiga frågor.

Legal företrädare (i samarbete med dig)

 • bevakar dina intressen, rättigheter och skyldigheter enligt gällande assistansregler
 • föreslår/godkänner och samarbetar med personlig arbetsledare/koordinator (eller tar själv uppdraget som personlig arbetsledare)
 • bevakar att du får personlig assistans av god kvalitet och att JAG uppfyller sina åtaganden mot dig

Personlig arbetsledare/koordinator arbetsleder dina assistenter

Kan du inte själv arbetsleda dina assistenter behöver du stöd med det av någon du litar på. Arbetsledningen läggs till som ett utökat uppdrag i anställningen som personlig assistent. Du kan även välja att få stöd från en assistanskoordinator, som är anställd på JAGs kansli.

Personlig arbetsledare/koordinator

 •  arbetsleder assistenterna och samordnar assistansen utifrån dina behov och önskemål
 •  ser till att assistansen utförs tryggt och säkert och på det sätt du vill
 •  säkerställer att det alltid finns någon som kan arbeta när du har schemalagt assistans
 •  tidredovisar varje månad
 •  schemalägger assistenterna enligt deras arbetstidsmått och använder inte fler timmar än beslutet medger
 • följer arbetstidsregler och kollektivavtal och lämnar uppgifter till JAG så att arbetsgivaransvaret kan fullgöras
 • följer arbetsmiljöreglerna och arbetar för en säker assistansmiljö för både dig och assistenterna
 • rekryterar och lära upp nya assistenter

Du behöver också minst två bemanningsansvariga som

 • tar emot frånvaroanmälningar
 • kallar in vikarie eller rycker in själv som assistent vid behov

Bemanning är också ett särskilt utökat uppdrag i anställningen som personlig assistent.

Personlig assistent

Din personliga assistent följer dig under sin arbetstid och assisterar med det som du behöver och vill. Assistenten är knuten till dig och inte en verksamhet, till exempel din skola eller dagliga verksamhet.

Om du har en intellektuell funktionsnedsättning är det vanligt att assistenten ger stöd i att ta initiativ, göra enklare val i vardagen och förklarar sånt som är krångligt.

Många av JAGs uppdragsgivare behöver assistans med kommunikation. Det kan vara att tolka din kommunikation och förmedla den till den du pratar med. Du kanske också vill att assistenten ska ge information till nästa assistent eller skriva in viktiga saker i din kalender.

Den personliga assistenten

 • arbetar enligt givna instruktioner och LSS målsättning med respekt för tystnadsplikt, ditt självbestämmande och integritet
 • bidrar till en trygg och positiv assistansmiljö
 • uppfyller sina åtaganden enligt anställningsavtal, kollektivavtal och arbetsrättsliga lagar
 • kontrollerar och godkänner sin arbetade tid senast den 3:e i månaden klockan 13.

Din assistansanordnare

Som privat assistansanordnare har vi tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

JAG Personlig assistans 

 • uppfyller sina åtaganden i assistansavtalet
 • utför personlig assistans i enlighet med reglerna i LSS och Socialförsäkringsbalken
 • fakturerar/skickar räkning för utförd assistans till kommun, region och/eller Försäkringskassan
 • avtalar om personlig arbetsledning/koordinator samt bemanningsansvar i assistansen
 • som arbetsgivare följer regler kring arbetstid och kollektivavtal och ser till att de anställda känner till de regler som gäller och sina egna rättigheter och skyldigheter
 • erbjuder stöd och utbildning till uppdragsgivare, personliga arbetsledare och assistenter.

Försäkringskassa, kommun och region

Försäkringskassan handlägger ansökan om du behöver minst 20 timmar assistans med grundläggande behov.

För övriga är det kommunen som fattar beslut om personlig assistans.

Egenvård ingår i personlig assistans, men inte sjukvård. Vad som är vad avgörs av behandlande läkare. Regionen kan bevilja timmar som utförs inom assistansen för arbetsuppgifter som bedöms som sjukvård.