JAG start > JAG Personlig assistans > Assistansavtal

Assistansavtal

Parter:

 • Uppdragsgivare:
  Namn, Personnummer
  Adress
 • Assistansanordnare:
  Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB (”JAG”),
  Organisationsnummer 556704-9332,
  Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm,
  Postadress: Box 16145, 103 23 Stockholm

Avtalet gäller från och med: Datum

§ 1 Anordnande av personlig assistans

Parterna överenskommer härmed om att JAG ska anordna personlig assistans till Uppdragsgivaren enligt de villkor som anges i detta avtal.

§ 2 Grundläggande förutsättningar för avtalet

Medlemskap i Brukarkooperativet JAG

Brukarkooperativet JAG är en ideell förening för personer med stora funktionsnedsättningar som har till ändamål att arbeta för att medlemmarna ska ha möjlighet till ett gott liv. Brukarkooperativet JAG bedriver assistansverksamhet genom sitt helägda
dotterbolag Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB.

Servicegaranti

JAGs servicegaranti är en reglering av ansvarsfördelningen i Uppdragsgivarens personliga assistans. Genom servicegarantin säkerställs ansvaret för kvalitet och kontinuitet i servicen.

Det ska vid varje tidpunkt under assistansuppdraget finnas ett gällande avtal mellan Brukarkooperativet JAG och en personlig arbetsledare, eller en överenskommelse om Trygghet som innebär att Trygghet helt eller delvis ansvarar för arbetsledningen i assistansen. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda har JAG utan hinder av 8 §, inte några skyldigheter enligt detta avtal.

§ 3 JAGs åtagande

JAG åtar sig att vara assistansanordnare för Uppdragsgivarens personliga assistans, vilket innebär att

 • vara arbetsgivare för de personliga assistenter som anställs för assistansen,
 • ansvara för arbetsledningen för de anställda personliga assistenterna genom avtal om personlig arbetsledning eller överenskommelse om Trygghet, utifrån Uppdragsgivarens val,
 • för de personliga assistenterna tillämpa villkor enligt kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation,
 • i verksamheten arbeta för att Uppdragsgivaren ska uppnå den målsättning som anges i Brukarkooperativet JAGs stadgar och i lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS),
 • arbeta för att Uppdragsgivarens personliga assistans ska vara personligt utformad och även i övrigt vara av god kvalitet,
 • följa lagar och regler på assistansområdet, och samarbeta med Uppdragsgivaren för att uppnå en väl fungerande personlig assistans.
 • bistå Uppdragsgivaren med de uppgifter om assistansen som behövs för redovisning till beviljande myndighet.
 • ansvara för att ha erforderligt tillstånd för att bedriva personlig assistans enligt LSS, och ska utan dröjsmål informera Uppdragsgivaren om tillståndet upphör.

§ 4 Uppdragsgivarens åtagande

Uppdragsgivaren åtar sig att utge ersättning till JAG för de assistanstimmar som hen använder.

Ersättningen för utförd assistans ska utges i form av en avgift per timme till JAG. Avgiften uppgår till det av regeringen fastställda schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen eller det högre timbelopp som myndighet beviljat. Ersättningen faktureras
månadsvis och beräknas utifrån föregående månads använda assistanstimmar.

Om Uppdragsgivaren underlåter att utge ersättning till JAG enligt ovanstående villkor har JAG, utan hinder av 8 §, rätt att frånträda assistansavtalet med omedelbar verkan.

Uppdragsgivaren ska ge JAG den information som är nödvändig för att JAG ska kunna ta sitt ansvar som arbetsgivare och assistansanordnare, och även i övrigt samarbeta med JAG för att uppnå en väl fungerande personlig assistans.

Om Uppdragsgivarens rätt till ersättning för personlig assistans från myndighet upphör eller förändras ska hen utan dröjsmål meddela JAG detta.

§ 5 Planering av kostnader i assistansen

Mellan Uppdragsgivaren och JAG upprättas en ekonomisk planering för assistansmedlens fördelning mellan olika kostnadsslag i assistansen. Planeringen görs inom ramen för beviljad ersättning och JAGs fastställda avgifter för respektive år samt utifrån Uppdragsgivarens önskemål, och uppdateras årligen. Eventuell överenskommelse om Trygghet görs i tilläggsavtal till Assistansavtalet.

§ 6 Tystnadsplikt

JAG har tystnadsplikt enligt 29 § LSS rörande uppgifter om Uppdragsgivarens personliga förhållanden som JAG får del av under assistansuppdraget eller därefter.

§ 7 Personuppgifter

Genom undertecknande av detta avtal bekräftar Uppdragsgivaren att hen är informerad om att JAG behandlar hens personuppgifter i den utsträckning som krävs för fullgörande av JAGs åtaganden enligt detta avtal. Vid behandling av personuppgifter ska JAG uppfylla de krav som ställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning och i LSS. Personuppgifter sparas endast så länge som de behövs för att JAG ska kunna fullgöra uppdraget enligt detta avtal och gallras därefter i enlighet med tillämpliga bestämmelser i LSS, bokföringslagen och annan tillämplig lagstiftning. Mer information om JAGs hantering av personuppgifter finns i gällande personuppgiftspolicy.

§ 8 Avtalstid och uppsägning

Avtalet löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader räknat från den dag uppsägningen var den andra parten tillhanda. Uppsägning ska göras skriftligt.

§ 9 Signering

Avtalet signeras elektroniskt av parterna.