Visselblåsning

Rapportera missförhållanden

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.  

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till en liten grupp inom HR/juridik som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna. 

Genom visselblåsartjänsten kan du vara anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. 

För att säkerställa din anonymitet – tänk på:  

Vad är visselblåsning?

Visselblåsarlagen är en ny lag som trädde i kraft 17 december 2021. Den innebär att privatpersoner som anmäler missförhållanden får ett starkare skydd mot repressalier från arbetsgivaren. Skyddet omfattar även praktikanter, volontärer och konsulter. Visselblåsarlagen kompletterar det skydd som redan idag finns för arbetstagare som varslar om missförhållanden. Genom de nya reglerna ställs krav på verksamhetsutövare, som JAG, att anställda ska kunna anmäla ett missförhållande anonymt och vara skyddade mot uppsägning eller ändrade arbetsuppgifter.  

Anmälan ska syfta till att uppmärksamma ledningen eller styrelsen på missförhållanden för att det ska leda till en förbättring i verksamheten. Det är information om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av som ska rapporteras.  Det betyder att det är uppgifter eller information man har tagit del av i sitt yrkesutövande.  

Lagstiftningen omfattar ett brett område, bland annat korruption, penningtvätt och konsumentskydd men det som berörs särskilt inom våra områden är:

 • Folkhälsa
 • Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem
 • Misshushållning med allmänna medel. Att assistansersättningen används på ett ansvarsfullt sätt.

Lagstiftningen ställer krav på att myndigheter, företag och organisationer har ett säkert system för att kunna ta emot rapporter om missförhållanden genom en intern rapporteringskanal.

Vad är INTE visselblåsning?

Information som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas inte av visselblåsarlagen. Exempelvis konflikter om anställning eller arbetsuppgifter för personlig assistent ska hanteras av HR-avdelningen. Inte heller situationer som berör den enskilde uppdragsgivaren omfattas. Vid risk för missförhållande eller missförhållande som drabbar uppdragsgivaren ska detta rapporteras omgående till JAG via telefon eller mejl enligt Lex Sarah-reglerna i LSS.  

Information om personuppgiftsbehandling i visselblåsningsfunktionen

Nedan följer information om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsningsärenden samt dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB, 556704-9332
Klara Södra Kyrkogata 1, box 161 45, 103 23 Stockholm
Epost svardirekt@jag.se
Tel 08-789 30 00

Dataskyddsombud är:
Mattias Grundström
Extern DPO i Sverige AB
Epost mattias.grundstrom@externdpo.se
Tel 070-820 70 40

För ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, se vår vid var tid gällande Personuppgiftspolicy.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Ändamålet med behandlingen är att kunna uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen att tillhandahålla visselblåsning och genomföra den utredning som ärendena kräver. Ändamålet är också att behandla personuppgifter där det är nödvändigt i samband med uppföljningsärenden. Detta innebär att vi kan behöva behandla personuppgifter för att:

 • Hantera rapporterade visselblåsningsärenden,
 • Tillvarata organisationens rättigheter och skyldigheter utifrån de oegentligheter som framkommer i visselblåsningsärenden,
 • Uppfylla de lagkrav som ställs på organisationen.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med visselblåsningsärenden är som utgångspunkt rättslig förpliktelse enligt 5 kap. 2 § i lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter i samband med uppföljning av visselblåsningsärenden och andra åtgärder som vidtas med anledning av ett inrapporterat ärende är fullgörande av rättslig förpliktelse eller organisationens berättigade intresse i att tillvarata sina rättigheter utifrån misstänkta eller konstaterade oegentligheter.

Kategorier av registrerade
I samband med hantering av visselblåsningsärenden kan behandling av personuppgifter ske avseende följande kategorier av registrerade:

 • Den som rapporterar ett ärende, om hen inte väljer att vara anonym,
 • Den eller de som förekommer i en rapportering,
 • Den som har en administrativ roll att behandla och utreda rapporterade ärenden.

Utlämnande av uppgifter och personuppgiftsbiträden
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter (t.ex. polismyndighet i de fall visselblåsningsärenden leder till polisanmälan). Uppgifter kan också komma att lämnas ut till andra delar av verksamheter eller andra bolag inom koncernen i samband med utredning, uppföljning och åtgärdande med anledning av ett visselblåsningsärende.

Behandling i samband med visselblåsningsärenden sker också hos personuppgiftsbiträden. Dessa får enbart agera på våra instruktioner vilket regleras särskilt i biträdesavtal.

Överföringar till tredje land
Vi strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES och all lagring av personuppgifter som avser innehållet i visselblåsningsärenden sker inom EU/EES på servrar som ägs av bolag inom Sverige.

Inloggningsadministrationen sker genom active directory, Microsoft Azure. Lagringen sker inom EU/EES men eftersom leverantören är amerikansk finns det en risk att inloggningsrelaterade personuppgifter kan komma att göras tillgängliga för amerikanska myndigheter vilket kan ha negativ påverkan på integritetsskyddet eftersom amerikanska myndigheter inte är bundna till att följa GDPR. För det fall överföring till tredje land sker finns det standardavtalsklausuler som skyddsåtgärd. Vänligen kontakta oss för mer information om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Lagring och gallring
Dina personuppgifter som förekommer i ett visselblåsningsärende kommer sparas i två år från det att ärenden avslutats.

De personuppgifter som förekommer för att hantera administration och behörighet sparas så länge behörigheten gäller.

När lagringstiden löper ut gallras samtliga personuppgifter.

Om ett ärende kräver fortsatt utredning internt kommer vi att fortsätta behandla dina personuppgifter så länge ärendet kräver det.

Dina rättigheter som registrerad
När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

 • Begära ett utdrag över de personuppgifter företaget behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
 • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
 • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
 • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds;
 • Nyttja rätten till dataportabilitet;
 • Invända mot profilering. Gäller endast uppgifter du tillhandahållit företaget och dessa behandlas automatiskt och att dessa behandlas med stöd av avtal eller samtycke; och
 • Vända dit till behörig tillsynsmyndighet (i Sverige Integritetsskyddsmyndigheten IMY) om du har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter.

Observera att dina rättigheter enligt ovan kan påverkas av den tystnadsplikt som gäller för visselblåsningsrelaterade uppgifter samt för de fall ett röjande gör att utredningen försvåras. Möjligheten att utöva dina rättigheter kommer att bedömas utifrån bland annat den rättsliga grunden och ändamålet för aktuell behandling.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i inledningen till denna information.

Säkerhet
Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast ett fåtal behöriga personer bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.