JAG start > JAG Personlig assistans > Hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar vi personuppgifter om du kontaktar oss

JAG Personlig Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Du kan alltid kontakta oss genom att ringa tel 08-789 30 00 eller mejla till oss. Ange att du har en fråga om personuppgifter så kopplas du vidare till rätt person.

Vilka personuppgifter om våra uppdragsgivare sparar vi?

De personuppgifter som vi behandlar om våra uppdragsgivare är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgifter om din personliga assistans samt i förekommande fall bilder, filmer, artiklar med mera där du medverkar.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi sparar dina kontaktuppgifter (vanligtvis namn, e-post och/eller telefonnummer) när du tar kontakt med oss för förfrågan om att anlita oss som assistansanordnare. I övrigt samlas dina personuppgifter in genom assistansavtalet, i samtal och mejl med dig eller eventuell legal företrädare samt i löpande kontakter kring anordnandet av din personliga assistans. Vi förutsätter att din legala företrädare har rätt att lämna dina personuppgifter till oss i de fall personuppgifter samlas in på det sättet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Den personuppgiftsbehandling vi utför är nödvändig för att fullgöra assistansuppdraget, upprätthålla en god registervård, skicka ut nyheter och information avseende assistansuppdraget och övriga aktiviteter som anordnas av JAG Personlig assistans, Brukarkooperativet JAG, Föreningen JAG eller Stiftelsen JAG. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.
När du undertecknar assistansavtalet ger du ditt samtycke till detta.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vid behandling av personuppgifter ska vi uppfylla de krav som ställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa och funktionsnedsättning, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.
Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge du anlitar oss som assistansanordnare. Efter att assistansuppdraget upphört gallras dina uppgifter i enlighet med LSS. Vi kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.
Vid kontaktförfrågningar sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i en kontaktförfrågan i tre månader efter att ändamålet med din kontaktförfrågan är uppfyllt.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Genom att underteckna assistansavtalet ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter används för informationsutskick avseende den personliga assistansen, utbildningar och övriga aktiviteter som anordnas av JAG, Brukarkooperativet JAG, Föreningen JAG eller Stiftelsen JAG.
Vi kan komma att lämna dina personuppgifter till Försäkringskassan eller kommunen om vi har skyldighet enligt lag att göra det.
Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer (personuppgiftsbiträden) som vi samarbetar med som till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT-tjänster, resebokningar med mera. Dessa kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in.
Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få ut dina personuppgifter från oss i maskinläsbar form (till exempel i en excelfil), för att kunna ge dem till en annan aktör (s.k. dataportabilitet).
En begäran om något av det nämnda kan mejlas till oss. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas.
I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering, till exempel om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter alls så kommer vi inte att kunna anordna din personliga assistans.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilken information om begränsning har lämnats ut.

 

Så här behandlar vi personuppgifter om du söker jobb hos oss

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för JAG Personlig assistans räkning i vårt rekryteringssystem, ReachMee.  Dina personuppgifter kommer vara synliga för dem som väljer ut kandidaterna som ska kallas på intervju. Din ansökan sparas i upp till två år.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Namn
  • Födelseår
  • Kön
  • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
  • Svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
  • CV
  • Personligt brev
  • Testsvar

Vad används uppgifterna till?

Vi använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan.

Automatiserad beslutsfattande

Dina personuppgifter kan komma att användas som underlag i automatiserat beslutsfattande. För varje enskild tjänst används då en kravprofil/kravspecifikation som ramverk för de beslut som tas.

Urvalsfrågor

Baserat på dina svar i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret kan din ansökan bli bortvald om du inte uppfyller kraven. Kraven framgår i jobbannonsen.

Arbetspsykologiska tester

I vår rekryteringsprocess använder vi oss ibland av arbetspsykologiska tester. Svaren på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultat från arbetspsykologiska tester ligger till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för våra rådgivare och de personliga arbetsledare som väljer ut kandidater för anställningsintervju.
Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar i din ansökan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från vår databas i rekryteringssystemet inom 2 år efter din senast sökta tjänst.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera dina personuppgifter i vårt rekryteringssystem.

 

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering

Om du har frågor kring GDPR eller om hantering av personuppgifter inom JAG kan du mejla till oss eller ringa tel 08-789 30 00.

Dataskyddsombud för organisationen är:

Mattias Grundström – Extern DPO i Sverige (Extern DPO)

Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Det går bra att kontakta ombudet med frågor, funderingar och klagomål kring personuppgiftshanteringen hos oss. Skicka din fråga eller synpunkt till mattias.grundstrom@externdpo.se skriv GDPR i ämnesraden.