JAG start > JAG Personlig assistans > Barnkonventionen som svensk lag stärker barns rätt till personlig assistans

Barnkonventionen som svensk lag stärker barns rätt till personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra. För barn innebär assistansen bland annat att man kan vara en del av sin familj på lika villkor som sina syskon, att man kan delta i förskola, skola och lek och att man kan utvecklas i sin egen takt. Rätten till personlig assistans grundar sig i LSS och i Socialförsäkringsbalken. I detta inlägg kommer jag att skriva om hur barns rätt till personlig assistans kan stärkas av att Barnkonventionen är svensk lag sedan årsskiftet.

Personlig assistans för barn ska också ha ett familjeperspektiv eftersom det naturligtvis inte bara är barnet med funktionsnedsättning som påverkas av stödet utan även föräldrar och syskon.

Vi har också FNs funktionsrättskonvention, som garanterar barn med funktionsnedsättning stöd och assistans för att kunna leva som andra barn, och inte vara hänvisade till särskilda boenden. FN-kommittén har förtydligat att staten är skyldig att säkerställa att barn med funktionsnedsättningar och deras familjer får det stöd som behövs för att barnet ska kunna växa upp i sin familj. Även i Barnkonventionen finns bestämmelser om att barn med funktionsnedsättning, och deras familjer, ska få det stöd som de behöver.

Det finns alltså en tydlig rätt till personlig assistans för barn, både i svensk lagstiftning och i internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

I barnkonventionen specificeras rätt till stöd

I barnkonventionen finns särskilda bestämmelser om att barn med funktionsnedsättning ska ha rätt till stöd. Barn med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra barn och tillvarata sina mänskliga rättigheter. Nu när barnkonventionen är svensk lag kan man hänvisa till rättigheterna i barnkonventionen för att få rätt till personlig assistans.

Det finns några övergripande principer i barnkonventionen, som att man alltid ska beakta barnets bästa och att barnet ska ha rätt att göra sin röst hörd i allt som rör barnet. Det finns också ett förbud mot att barn diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning.

När det kommer till personlig assistans och andra insatser enligt LSS har barnets bästa fram tills nu endast ansetts handla om hur en insats utförs – inte om rätten till en insats. Domstolar och myndigheter har inte tagit in överväganden om barnets bästa i beslut om ifall personlig assistans ska beviljas eller inte. Förhoppningsvis kan det ske en förändring nu som gör att principen om barnets bästa tillämpas bredare och även när man prövar rätten till personlig assistans för barn.

Barnets bästa är att få växa upp i en familj

Det är givet, i alla sammanhang, att barnets bästa är att få växa upp i en familj. För barn med stora funktionsnedsättningar förutsätter detta ett personligt anpassat stöd – personlig assistans. Jag hoppas på att barnkonventionens bestämmelser om barns rätt till stöd och grundprincipen om barnets bästa innebär att kommuner och myndigheter framöver ser mer till vad konsekvenserna blir för barnet innan man besluta om att avslå ansökan om assistans. Om myndigheter skulle göra konsekvensanalyser utifrån vad som är bäst för barnet istället för att bara fokusera på antal timmar som barnet behöver hjälp med sina grundläggande behov o.s.v. så tror jag att läget blir ett helt annat för barn med omfattande funktionsnedsättningar!

I tisdags hade vi ett samtal med Barnombudsmannen om barns rätt till personlig assistans. Vi pratade mycket om hur den nuvarande rättstillämpningen gör att barn inte får tillräckligt med stöd. Vi pratade om att en konsekvens av detta är att fler och fler barn med intellektuella funktionsnedsättningar tvingas växa upp på barnboenden, eftersom det är det enda stöd som erbjuds av samhället. Samtalet med Barnombudsmannen var en del av vårt digitala event ”Istället för Almedalen”. Barnombudsmannen delade vår bild av att det är otroligt viktigt för barn att få växa upp i en familj och att barn inte ska behöva bo på institution i brist på annat stöd.

Ännu inga avgörande domar

Vi har ännu inte sett några vägledande domar om hur barnkonventionen kan komma att påverka barns rätt till personlig assistans men vi hoppas på att barnkonventionen som lag på riktigt kommer att innebära att mänskliga rättigheterna för barn med funktionsnedsättning stärks!

Vi jurister på JAG Personlig assistans arbetar ständigt med att förbättra villkoren för barn med omfattande funktionsnedsättningar och nu när barnkonventionen är lag ser vi till att den prövas av domstolarna för att stärka barns mänskliga rättigheter.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar kring barns rätt till personlig assistans!

Här hittar du alla mina tidigare blogginlägg.

The post Barnkonventionen som svensk lag stärker barns rätt till personlig assistans appeared first on JAG Personlig assistans.