JAG start > JAG Personlig assistans > Du har inte fel – du har rätt!

Du har inte fel – du har rätt!

Visste du att det finns en FN-konvention som skyddar de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning?

FN antog en allmän förklaring om mänskliga rättigheter 1948. Därefter har en rad konventioner tillkommit. Funktionsrättskonventionen med rättigheter för personer med funktionsnedsättning kom 2006.

Mänskliga rättigheter innebär att alla människor är födda fria och lika i värde. De grundläggande rättigheterna är universella. De gäller alla människor i hela världen bara för att vi är människor.

Funktionsrättskonventionen ska främja, skydda och säkerställa ett fullt och lika åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och respekten för deras inneboende värde. Konventionen tar också upp rätten till utbildning, tillgänglighet, sjukvård, arbetsliv, levnadsvillkor, social trygghet med mera. Personer med funktionsnedsättning har lika rätt att leva i samhället med valmöjligheter som andra personer.

Staterna som skrivit på konventionen ska vidta de åtgärder som behövs för att personer med funktionsnedsättning får denna rätt och att de inkluderas och kan delta fullt ut i samhället. Särskilt viktig är artikel 19 som slår fast rätten till personlig assistans och att ingen mot sin vilja ska behöva leva på institution för att få stöd.

En förtydligande kommentar till artikel 19 (General Comment no 5) håller just nu på att översättas till svenska. Den kommer vara till stor hjälp för att förstå och genomdriva rättigheterna.

Sverige skrev under Funktionsrättskonventionen 2009. Den är dock inte svensk lag. Det innebär att den inte tillämpas direkt av svenska myndigheter eller domstolar. Däremot ska de tolka de svenska lagarna så att de så långt som möjligt överensstämmer med konventionen. De ska också följa ett tilläggsprotokoll om att personer har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om de anser att deras rättigheter kränkts.

Trots detta förekommer allt för ofta överträdelser mot Funktionsrättskonventionen av svenska myndigheter och domstolar! Därför är det viktigt att du med funktionsnedsättning känner till att konventionen finns för att skydda dig! Funktionsrätt Sverige har tagit fram en guide som beskriver konventionen och hur du kan ta hjälp av den.

Funktionsrättskonventionen är viktig för att den fastställer att alla människor har rätt till inflytande, möjlighet att påverka sitt eget liv och kräva sina rättigheter. Den bör användas som ett komplement till LSS då den omfattar fler personer och tydliggör rättigheterna.

Många vill nu att Funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag. Det är en lång och komplicerad process. Vi behöver därför se till att gapet mellan LSS och Funktionsrättskonventionen minskar. Det gör vi främst genom att uppmärksamma svenska myndigheter och domstolar på Funktionsrättskonventionen. Många gånger känner de inte ens till den!

Vi juridiska rådgivare på JAG arbetar aktivt för det här, men det behövs också ett ljudligt civilsamhälle. Du som har funktionsnedsättningar: kräv dina rättigheter! Tillsammans kan vi göra skillnad!

Suzana Brandt

Inlägget Du har inte fel – du har rätt! dök först upp på JAG Personlig assistans.