JAG start > JAG Personlig assistans > Förhöjt timbelopp

Förhöjt timbelopp

Vad är förhöjt timbelopp?

Ungefär tio procent av assistansanvändarna har så höga kostnader för sin assistans att schablonbeloppet inte räcker till. Hör du till dessa har du rätt att ansöka om förhöjt timbelopp.

De flesta som har statlig assistansersättning beviljas ett schablonbelopp per timme beviljad assistans. Det betyder att alla får lika mycket pengar per timme, oavsett behov.

För att få förhöjt timbelopp måste du visa att du har särskilda skäl till det. Du måste också redovisa alla kostnader för din assistans till Försäkringskassan.

”Särskilda skäl” kan vara:

  • Behov av speciell kompetens i assistansen, till exempel att dina personliga assistenter har en formell eller erfarenhetsmässig kompetens som kräver en högre lön.
  • Behov av arbetsledning till assistenterna som måste utföras av en person med mycket god kunskap om dig, din livssituation och dina behov
  • Att en så stor del av assistanstiden är förlagd till obekväm arbetstid att OB-kostnaden gör att schablonbeloppet inte räcker till.
  • Det kan också vara behov av att ge dina assistenter utbildning, fortbildning och handledning.

Många av assistansanvändarna hos oss har förhöjt timbelopp och vi är vana att sköta den utökade administration som krävs. Vi hjälper också till med ansökan.

En del assistansanordnare vill inte ha den ökade administrationen och hjälper därför inte till med att söka förhöjt timbelopp, även om du skulle ha rätt till det.

Det förhöjda timbeloppet är kopplat till din assistansanordnare. Om du har förhöjt timbelopp och byter anordnare måste du ansöka på nytt.

Schablonbelopp 2022: 319,70. Max förhöjt timbelopp: 358,06.

FAQ – Frågor och svar om förhöjt timbelopp

Måste jag ansöka om förhöjt timbelopp på nytt varje år?  
Timbeloppet kan antingen gälla tills vidare eller vara tidsbegränsat. Byter du assistansanordnare måste du söka på nytt. Timbeloppet kan omprövas på samma sätt som timbeslutet.

Vad händer om jag inte använder mitt förhöjda timbelopp? 
Försäkringskassan betalar endast ut det belopp som redovisas till Försäkringskassan varje månad.  Efter sex månader görs en slutavräkning. Vid en omprövning kan en annan bedömning göras om du inte använt ditt preliminära belopp.

Kan jag få förhöjt timbelopp om jag har assistans från kommunen?  
Ja. Kommunen ska bevilja ett timbelopp som är skäligt.

Hur vet jag om förhöjt timbelopp är något för mig? 
Om schablonersättningen inte täcker dina behov i assistansen kan det vara dags att se över om du ska ansöka om ett högre timbelopp.

Varför finns förhöjt timbelopp? 
För att vissa personer har behov och kostnader i sina assistanser som inte ryms inom schablonbeloppet. Det är ett sätt att tillgodose att kvaliteten i assistansen kan uppnås.

Är det krångligt med förhöjt timbelopp? 
Ett högre timbelopp behöver redovisas varje månad till Försäkringskassan.  Din assistansanordnare sköter det.

Omprövas min rätt till assistanstimmar om jag ansöker om förhöjt timbelopp? Kan Försäkringskassan tolka det som väsentligt ändrade förhållanden? Kan jag bli av med mina assistanstimmar om jag ansöker om förhöjt timbelopp? 
Vi har inte sett att en ansökan om ett högre timbelopp kan leda till att hela assistansbeslutet omprövas. Väsentligt ändrade förhållanden ska enligt propositionen innebära att den enskildes assistansbehov har ändrats.

Hur lång tid tar ansökan? 
Enligt Försäkringskassan tar det vanligen 5 månader. Kommunernas handläggningstider varierar men är ofta kortare.

Hur ansöker jag om förhöjt timbelopp? 
Du lämnar en ansökan till Försäkringskassan eller till din kommun. Hör av dig till oss på JAG så hjälper vi dig!

Vilket ansvar har jag som assistansanvändare vid redovisning av förhöjt timbelopp? 
Du, eller din legala företrädare, ansvarar för att lämna in kvitton för kostnader i assistansen och att skriva under assistansräkningen varje månad.

Hur skiljer sig redovisningen av kostnader när jag har förhöjt belopp från när jag har schablonbelopp? 
Schablonbeloppet behöver inte detaljredovisas medan ett förhöjt timbelopp redovisas varje månad.

Kan jag få ett tidsbegränsat beslut om förhöjt timbelopp? 
Ja det är möjligt att få ett tidsbegränsat beslut om det är ett behov som förväntas vara kortvarigt. Till exempel en utbildningsinsats som inte är kontinuerlig.

Hur många som ansöker får beviljat förhöjt timbelopp? 
Vår erfarenhet de senaste åren har varit att det är svårare att få ett högre timbelopp beviljat utifrån att det behövs särskilda kompetenser i assistansen. Om det har varit en betydande del av assistanstimmarna som varit förlagda under obekväm arbetstid har det i större utsträckning beviljats.

Kan jag få juridiskt stöd för att ansöka? 
Ja! Våra juridiska rådgivare på JAG hjälper till vid en ansökan om förhöjt timbelopp.

Kan barn få förhöjt belopp? 
Ja, timbeloppet är inte kopplat till ålder. Det viktiga är att du kan visa att du har särskilda skäl för förhöjt timbelopp.

Kan jag få förhöjt belopp när jag är över 65? 
Ja, det är möjligt. Eftersom ett förhöjt timbelopp inte är en utökning av timmar går det bra att ansöka om detta även efter du fyllt 65.

Kan föräldraansvaret påverka min möjlighet till förhöjt timbelopp? 
Föräldraansvaret brukar inte tas i beaktning när Försäkringskassan utreder behov av förhöjt timbelopp.

Kostar det något att ansöka? 
Nej.