JAG start > JAG Personlig assistans > Fullständiga rättigheter

Fullständiga rättigheter

Nyligen har regeringen efter hårt tryck från funktionsrättsrörelsen och media ändrat uppdraget till LSS-utredaren. Kravet att leverera besparingsförslag har strukits. Det innebär i själva verket bara att statens kostnader för assistans stannar på nuvarande – alltför låga – nivå. Nuläget är ett resultat av konsekventa och hårda nedskärningar inom assistansen under flera års tid. Detta har drabbat många människor med stora behov som idag står utan tillräckligt stöd. Att regeringen avstår från att beställa YTTERLIGARE besparingar än de som redan gjorts är förstås bra, men knappast något att jubla över. Nu ska i alla fall LSS-utredningen inriktas på att istället utveckla lagen för att stärka människors frihet, egenmakt och delaktighet. Det är välkommet!

En grundprincip i svensk rätt är att ”avtal ska hållas”, eller som det så fint heter på latin ”Pacta sunt servanda”. Internationella konventioner är avtal mellan länder. Sverige har för tio år sedan ingått ett sådant avtal genom att ansluta sig till FNs funktionsrättskonvention.
nDet här är några av de saker Sverige / regeringen har åtagit sig att göra för att förverkliga FN-konventionens mål:

  • säkerställa att alla personer med funktionsvariation fullt ut har samma mänskliga rättigheter och grundläggande friheter som andra i Sverige. Det gäller oavsett art och grad av funktionsvariation. Personer med intellektuell funktionsnedsättning får alltså inte IQ-diskrimineras.
  • driva svensk funktionshinderpolitik utifrån principerna om alla människors inneboende värde, individuellt självbestämmande, frihet och oberoende, icke-diskriminering och fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället
  • se till att personer med funktionsvariation fritt kan välja var och med vem en vill leva, och inte vara tvungna att bo i särskilda boendeformer
  • erbjuda personer med funktionsvariation personlig assistans och olika andra former av stöd och service för att kunna klara sin vardag och delta i samhället
  • göra samhället och samhällsfunktioner tillgängliga
  • Verkligheten är att vi har skamligt långt kvar till dessa mål. Sverige har också vid flera tillfällen fått internationell kritik för att ha begränsat rättigheter och friheter för människor med funktionsvariation. Så det är hög tid att Sverige håller sitt ord och tar konkreta steg för att uppfylla FN-konventionen på riktigt.

The post Fullständiga rättigheter appeared first on JAG Personlig assistans.