Om du inte redan signerat ditt nya anställningsavtal är det dags nu. Du behöver ha gjort det innan det är dags att signera dina tider i Aiai för första gången.

När du skriver under avtalet:

 • Får du lön för alla timmar som du arbetar på schema. Ordinarie tid som står på avtalet och extratid för jour.
 • Är ersättningen för jour oförändrad.
 • Förklaras i en bilaga till avtalet hur jouren beräknas.

Om du vill veta hur jouren beräknas under nattvilan i ditt fall, eller om det finns några andra oklarheter, kontakta oss omgående på tel 08-789 30 00 (knappval 2 för Svar direkt).

Här finns länk till bilagan som följde med ditt nya anställningsavtal.

Jour i JAG 

Jour innebär tid då den personliga assistenten inte utför arbete men finns tillgänglig hos uppdragsgivaren för att vid behov
kunna ge aktiv assistans. Jourtid utförs utöver fastställd ordinarie arbetstid
och är därmed inte inräknad i anställningsavtalets arbetstidsmått.  

Planering av jour: Jourtid planeras i schema. Schemalagd jourtid under uppdragsgivarens dygnsvila utgår från ett beräknat genomsnitt av behovet per natt. Det innebär att oavsett behovet av jour under enskilda nätter schemaläggs och redovisas för alla nätter den genomsnittliga utförda jourtiden under natten. 

Ersättning för jour: Ersättning utgår med 25 % av ordinarie timlön samt OB-ersättning per timme jour. 

Denna särskilda överenskommelse om ersättning för jour träffas med stöd av gällande avtal KFO-Kommunal Personliga assistenter § 8 moment 2. 

Arbetad tid under jour 

Arbetad tid under uppdragsgivarens dygnsvila är inräknad i anställningsavtalets arbetstidsmått 

Planering av arbetad tid under jour: Schema utgår från ett beräknat genomsnitt av behovet av aktiv assistans per natt. Det innebär att oavsett behovet av aktiv assistans under enskilda nätter schemaläggs och redovisas för alla nätter den genomsnittliga arbetade tiden under natten. 

Ersättning för arbetad tid under jour: Ordinarie lön och OB-ersättning utgår för den genomsnittliga tiden för arbetad tid under natten. 

Denna särskilda överenskommelse om ersättning för arbetad tid under jourtid träffas med stöd av gällande avtal KFO-Kommunal Personliga assistenter § 8 moment 5. 

Förändrat behov 

Om det under en längre period visar sig att behovet av aktiv assistans per natt förändrats, så att en ny genomsnittsberäkning av arbetstid och jourtid kan behöva görasska den personliga assistenten informera sin arbetsledare om det. 

Exempel/förtydligande 

En uppdragsgivare brukar vanligtvis ha sin nattvila (jourpasset) mellan kl. 23 och kl. 08, d.v.s. uppdragsgivaren brukar gå och lägga sig vid 23-tiden och gå upp vid 8 på morgonenAssistansbehovet kan dock variera mellan nätter. Dels kan det variera vilken tid uppdragsgivaren går och lägger sig / somnar eller vilken tid hen vaknar / r upp nästa dag. Dels kan det variera hur mycket aktiv assistans som behövs under natten. 

Eftersom det inte i förväg kan anges exakt när assistansinsatsen ska komma att vara aktiv eller inte, schemaläggs (i det här exemplet) ett genomsnitt på 5 timmar som aktivt arbete och 4 timmar som jour. Samma genomsnitt används för alla nätter, oavsett om behovet ser olika ut från natt till natt. 

 • De 5 timmarna aktiv tid är inräknade i anställningsavtalets arbetstidsmått. Varje timme aktiv tid ersätts med ordinarie lön samt OB-ersättning. 
 • De 4 timmarna jour ingår inte i arbetstidsmåttet. Varje timme jour ersätts med 25% av ordinarie lön samt OB-ersättning. 

Svar på vanliga frågor om ändringen av arbetstidsmåttet

 • Om assistenterna får mindre arbetstid kanske de inte kan jobba kvar?
  Ändringen borde inte ha den effekten eftersom assistenterna kommer att erbjudas arbetstid i oförändrad omfattning. Det är till och med så att när jourtiden lyfts ut ur arbetstidsmåttet kommer det i vissa fall finnas utrymme för att öka arbetstiden om uppdragsgivare och assistent så önskar. Det är en sak uppdragsgivare/arbetsledare kan ta upp med sin rådgivare när anställningsavtalen skrivs om. Rådgivaren kan hjälpa till att räkna på utrymmet utifrån arbetstidsreglerna och se vad som kan göras.  
 • Vilka fördelar finns det med ändringen?
  Vi ser fram emot en mer effektiv och korrekt lönehantering (färre fel) när nuvarande manuella administration av semester med mera ersätts. Det handlar också om att göra JAGs jourhantering mer lik andra assistansanordnares. Vi vet att nästan alla andra anordnare har jourtiden utanför arbetstidsmåttet. Under åren har vårt sätt att hantera jour många gånger upplevts som annorlunda och krångligt av nyanställda assistenter som jämför med andra arbetsgivare. Det har behövts mycket förklarande och utbildning. Med likartade principer blir det enklare för nya assistenter att sätta sig in i vårt tänk kring schema och arbetstid. Det kan till och med komma att underlätta rekryteringen av assistenter.
 • Hur påverkas rätten till olika socialförsäkringsförmåner? 
  Sjukpenning, föräldrapenning och andra förmåner som beräknas på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska inte påverkas av att jourtiden lyfts ur arbetstidsmåttet, eftersom förmånerna baseras på hela inkomsten. Bäst information om hur ersättningen beräknas ges av Försäkringskassan. 
 • Hur blir arbetstiden vid deltidssjukskrivning?
  Vid sjukskrivning på deltid ska den nedsatta arbetsförmågan räknas på all arbetstid, både vanlig arbetstid och jourtid. Det gäller redan nu, oavsett om jourtiden ligger inom eller utom arbetstidsmåttet, så det blir inte någon förändring. Alltså den som blir sjukskriven på 50% ska/får inte arbeta mer än hälften av sin totala arbetstid (arbetstid och jour sammanlagt).
 • Hur påverkas A-kassa? 
  På assistentens begäran lämnar JAG information om total arbetstid och inkomst i arbetsgivarintyg till hens A-kassa. Olika A-kassor har olika villkor. Bäst information om hur ersättningen beräknas, krav på arbetssökande med mera ges av den egna A-kassan. 
 • För assistent med månadslön, hur beräknas semester på jourtiden?  
  Jourtid är semestergrundande arbetstid, där en jourtimme räknas som 25% av en timme arbetstid. Ersättningen för jourtiden inkluderar semesterlön och betalas som extralön. Det går att använda semesterspar och få den utbetald samtidigt som en är ledig. Assistenten måste då aktivt begära en utbetalning av ersättningen.  
 • Går det att ha kvar den högre OB-ersättningen på storhelg?  
  I samband med jourförändringen införs OB-ersättning på jourtid i endast två nivåer, en nivå för jour under vardagsnätter och en nivå för jour under helg och storhelgsnätter (beräknat utifrån ett genomsnitt). För jour under vanliga helgnätter blir det alltså en lite höjd ersättning jämfört med nu, och för jour under storhelgsnätter blir det en lite sänkt ersättning. För de allra flesta assistenter, som under året arbetar jour både vanliga helger och storhelger, bör skillnaden i ersättning totalt sett inte bli nämnvärt lägre. I en del fall istället högre.  
  Observera att denna förändring till två nivåer endast handlar om OB-ersättningen på jourtidNär det gäller vanlig arbetstid under storhelger utbetalas den högre storhelgs-OB enligt kollektivavtalet precis som tidigare. Då skillnaden i ersättning blir mycket liten tror vi inte att förändringen ska göra det mindre attraktivt att arbeta storhelger. 
 • Vad händer om en assistent inte vill godta och skriva under de nya avtalen? 
  Vi hoppas att vi gjort det tydligt att vi erbjuder fortsatt arbete i oförändrad omfattning, och att det nya avtalet inte heller innebär några andra försämringar av dina anställningsvillkor. Om du ändå känner dig osäker inför att skriva under avtalet, ber vi dig kontakta oss omgående! 

OB-ersättning på jourtid fr o m 2021-01-01

Jour-OB natt vardag: 11,24 kr
Jour-OB natt helg och storhelg: 15,13 kr

Har du ytterligare frågor, ring 08-789 30 00 (välj knappval 2 för Svar direkt) eller mejla till personalavdelningen hr@jag.se