JAG start > JAG Personlig assistans > Kan en ny förvaltningslag stärka medborgarnas rättigheter?

Kan en ny förvaltningslag stärka medborgarnas rättigheter?

I Sverige utgår all offentlig makt från folket och ska utövas under lagarna. I en demokrati och rättsstat är det väsentligt att medborgarna har förtroende för den offentliga förvaltningen, det vill säga våra myndigheter. Vi ska kunna ställa krav på ett effektivt och rättssäkert förfarande, och samtidigt kunna kräva att myndigheterna ger oss god service.  

Den 1 juli trädde en ny Förvaltningslag ikraft. Lagstiftaren har haft höga ambitioner med den nya lagen och det har tagit flera år innan den nu äntligen blev verklighet. Eftersom jag under stor del av mitt yrkesverksamma liv fostrats och arbetat som statstjänsteman välkomnar jag en ny lag som bättre matchar dagens samhälle med ökad digitalisering och internationalisering.  

Här kommer några exempel på vad den nya lagen kan innebära för dig: 

  • Lagen har ett tydligt medborgarperspektiv. Den innehåller allmänna förfaranderegler som är lättillgängliga och pedagogiska. Själva lagtexten är skriven med ett lätt språk med tydligt syfte att vara tillgänglig för både för dig och myndighetens handläggare.  
  • Lagen ställer större krav på tolkning och översättning. 
  • De viktiga förvaltningsrättsliga principerna om legalitet, objektivitet och proportionalitet har kodifierats, det vill säga tagits in i lagtexten. Det ger dig en ökad förutsägbarhet och en stärkt rättssäkerhet.  
  • Det ställs högre krav på bättre tillgänglighet och snabbare svar från myndighetens sida. Digitala tjänster bör vara förstahandsval. Myndigheternas serviceskyldighet utökas.  
  • Myndigheternas utredningsansvar utökas och de måste motivera sina beslut tydligare. Du ska förstå hur de kommit fram till ett beslut. 
  • Snabb handläggning kan garanteras genom dröjsmålstalan. Det innebär att om en handläggning tar mer än sex månader från din ansökan kan du begära att myndigheten ska avgöra ditt beslut. Ett avslag på en sådan begäran kan överprövas i domstol.  

Om lagen får det positiva genomslag som vi hoppas på återstår att se. Vi jurister på JAGs kansli ser med tillförsikt fram emot att lagen börjar tillämpas och vi tror att den kommer att hjälpa våra uppdragsgivare att bättre ta vara på sin rätt. 

Jag är stolt över att ha arbetat många år inom statlig förvaltning på en myndighet vars tydliga ambition var att leva upp till det som nu skrivs in i lagen. Ett effektivt och rättssäkert förfarande tillsammans med myndigheternas förmåga att även i övrigt ge god service till enskilda är av avgörande betydelse för allmänhetens tilltro till förvaltningen. Det gynnar oss alla.  

The post Kan en ny förvaltningslag stärka medborgarnas rättigheter? appeared first on JAG Personlig assistans.