Stadgar för Brukarkooperativet JAG

§ 1 Ändamål

Den ideella föreningen Brukarkooperativet JAG är en underförening till Föreningen JAG, en ideell riksförening för personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. Såväl Föreningen JAG som Brukarkooperativet JAG är partipolitiskt obunden.

Brukarkooperativet JAGs ändamål är att arbeta för att medlemmarna skall ha möjlighet till ett gott liv genom:

  • Jämlikhet, Assistans och Gemenskap (JAG)
  • Bästa möjliga personligt anpassade assistans i livets alla situationer med respekt för människovärde och integritet
  • Att på sina villkor leva i gemenskap med sin familj och leva som andra i samhället och få stimulerande upplevelser och erfarenheter på ett tryggt sätt
  • Att den fysiska och psykiska hälsan främjas på alla sätt och att övriga intressen tillvaratas.

§ 2 Verksamhet

Till förverkligande av ändamålet ska Brukarkooperativet JAG:

  • Genom ett helägt serviceaktiebolag bedriva verksamhet inom området personlig assistans
  • Erbjuda stöd till dem som genom myndighet skaffar ekonomiska resurser för personlig assistans
  •  I övrigt initiera och bedriva verksamhet i för medlemmarna angelägna frågor.

2 § 3 Medlemskap

Medlemskap i Brukarkooperativet JAG kan endast beviljas personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan, som är medlemmar i Föreningen JAG och som vill ha sin personliga assistans genom Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolag. Medlem kan företrädas, tolkas, av förmyndare, god man eller förvaltare, eller person som denne utser. Samtliga måste vara beredda att arbeta för Brukarkooperativet JAGs ändamål.

 

§ 4 Styrelse

I Brukarkooperativet JAG ska finnas en styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till ledamot i styrelsen får endast väljas person som är legal ställföreträdare för medlem i Brukarkooperativet JAG enligt § 3 ovan.

Styrelsen leder verksamheten och är under tiden mellan årsmöten Brukarkooperativet JAGs beslutande instans. Styrelsen representerar Brukarkooperativet JAG vid Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolags bolagsstämma.
Styrelsen väljs av årsmötet i Brukarkooperativet JAG för tiden fram till nästa årsmöte.

Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

§ 5 Valberedning

Valberedningen väljs av årsmötet och ska bestå av tre ledamöter varav en utses att vara sammankallande. Till ledamot i valberedningen får endast väljas person som är legal ställföreträdare för medlem i Brukarkooperativet JAG. Valberedningen ska i enlighet med stadgarna till årsmötet föreslå ordförande, förste och andre vice ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter och revisor. Valberedningen har också att till årsmötet föreslå styrelsens arvode.

Valberedningen i Brukarkooperativet JAG ska samråda med valberedningen i Föreningen JAG.

§ 6 Årsmöte

Brukarkooperativet JAGs årsmöte ska hållas före maj månads utgång varje år.

Medlemmar kan ställa förslag till årsmötet. Förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari för att kunna tas upp vid årets årsmöte.

Kallelse till årsmötet ska sändas till samtliga medlemmar senast 30 dagar före mötesdagen genom styrelsens försorg. Till kallelsen ska följande dokument bifogas:

  • Styrelsens förslag till årsmötet
  • En sammanställning av inkomna förslag från medlemmar jämte styrelsens yttrande över dessa förslag.

Styrelsen ska hålla verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna verksamhetsåret tillgängliga för medlemmarna under minst två veckor närmast före årsmötet. Kopior av handlingarna ska sändas per post till medlem som begär det. Handlingarna ska läggas fram på årsmötet.

Rösträtt på årsmötet har endast medlemmar. Som årsmötets beslut ska gälla den mening för vilken mer än hälften av rösterna avgivits (med undantag för vad som stadgas i §§ 9 och 10 nedan). Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för årsmötet;
2. Val av sekreterare;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare;
5. Prövning av om årsmötet blivit behörigen sammankallat;
6. Framläggande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret;
7. Ekonomisk redovisning av Brukarkooperativet JAG serviceaktiebolag samt eventuella andra dotterbolag;
8. Beslut om godkännande av styrelsens redovisning;
9. Beslut om dispositioner beträffande uppkommen vinst eller förlust för verksamhetsåret;
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen;
11. Val av styrelsens ordförande;
12. Val av sex ordinarie ledamöter i styrelsen;
13. Val av förste vice ordförande, av de sex ordinarie ledamöterna;
14. Val av andre vice ordförande, av de sex ordinarie ledamöterna;
15. Val av två suppleanter;
16. Fastställande av styrelsens arvode;
17. Val av revisor;
18. Val av valberedning;
19. Framläggande av verksamhetsplan med budget för kommande år;
20. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte kan hållas när styrelsen eller minst hälften av medlemmarna begär detta. Kallelse till extra årsmöte ska sändas till medlemmarna senast 30 dagar före mötesdagen genom styrelsens försorg. Till kallelsen ska bifogas styrelsens förslag till årsmötet samt en sammanställning av inkomna förslag från medlemmar jämte styrelsens yttrande över dessa förslag.

§ 8 Verksamhetsår

Brukarkooperativet JAGs verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.