JAG start > JAG Personlig assistans > Vad är egentligen en lagändring? 

Vad är egentligen en lagändring? 

Socialminister Lena Hallengren har presenterat ett förslag till ändringar i LSS.  

– Jag är glad att det första konkreta resultatet av januariavtalet stärker den personliga assistansen. Att återställa rätten till assistans för personer med behov av hjälp med andning och sondmatning är ett viktigt första steg för att skapa en tryggare LSS-lagstiftning, säger socialminister Lena Hallengren. 

Fantastiskt! Tänkte jag när jag läste pressmeddelandet. Men sen läste jag förslaget till lagändring och entusiasmen minskade. Det man föreslår är att LSS stärks genom att behov av hjälp med andning blir ett grundläggande behov. Detta är en mycket positiv förändring som de facto kommer att återställa rätten till personlig assistans för ett antal personer. Till det grundläggande behovet andning räknas enligt förslaget hjälp med bland annat så kallad andningsgymnastik, hantering av trakealkanyl vid trakeostomi, slemsugning i andningsvägarna och övervakning på grund av risk för kvävning, lungblödningar eller annan andningsproblematik.
n
nMen regeringens förslag i den del som avser behov av hjälp med att äta via sond innebär ingen förändring alls jämför med dagens rättsläge. Det man gör är att föra in gällande rätt i LSS. Samtidigt bekräftar man även den tolkning som Försäkringskassan hittills gjort av domen HFD 2018 ref. 21. Försäkringskassans tolkning innebär att man räknar bort alla de moment i sondmåltiden som man inte anser vara integritetskänsliga. Det som blir kvar är i praktiken i- och urkoppling av sonden. Merparten av den tid det tar att äta räknas fortfarande inte som grundläggande behov och berättigar därför inte heller till personlig assistans. Detta trots att man naturligtvis behöver stöd av en personlig assistent under hela måltiden. I författningskommentaren kan man läsa följande. 

Att sondmatning införs som ett eget grundläggande behov är ett lagtekniskt förtydligande. Ändringen innebär således varken någon utökning eller begränsning i fråga om vilka hjälpåtgärder som kan ge rätt till personlig assistans i samband med sondmatning. 

”Lagändringen” i den del som avser sondmåltider kommer alltså inte återställa rätten till assistans för någon. Dessvärre är det enligt vår erfarenhet främst barn som drabbas av nuvarande praxis kring sondmåltider och eftersom detta gör att de inte har 20 timmar grundläggande behov så får många av dessa barn ingen assistansersättning alls. En del i detta problem är också att en så stor del av måltiden räknas bort som föräldraansvar. Föräldraansvaret är också något som politikerna lovat att se över och man vill smalna av definitionen.  

Frågan jag ställer mig är på vilket sätt regeringen anser sig göra en förändring i rätten till assistans för att äta via sond när det enda de gör är att föra in redan existerande regelverk i LSS? Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har redan klargjort att en sondmåltid är att äta och därmed ett grundläggande behov. Avgöranden från HFD är prejudicerande, vilket innebär att det domstolen kommer fram till ska följas, på samma sätt som lagen ska följas.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att regeringen håller sitt löfte om att återställa rätten till personlig assistans för behov av hjälp med andning. Löftet om att återställa rätten till personlig assistans för sondmåltider görs ingenting åt denna gång. Inte heller löftet om att rätten till assistans för tillsyn ska stärkas. Löftet om att definitionen av föräldraansvar ska smalnas av kvarstår också. Men, om man ska vara positiv och optimistisk så har regeringen nu tagit första steget mot att säkerställa att de som har behov av personlig assistans ska få stöd. Jag hoppas innerligt på att regeringen fortsätter uppfylla sina löften om den personliga assistansen! 

Här kan du läsa min tidigare blogginlägg.  

The post Vad är egentligen en lagändring?  appeared first on JAG Personlig assistans.