JAG start > JAG Personlig assistans > Våga JO-anmäla

Våga JO-anmäla

När jag som enskild vänder mig till en myndighet, till exempel kommunen eller Försäkringskassan, för att ansöka om stöd, har jag rätt att förvänta mig en korrekt handläggning av mitt ärende. Självklart ska myndigheten följa alla de regler och principer som gäller för myndighetsutövning. De flesta reglerna finns samlade i förvaltningslagen. Bland annat kan jag förvänta mig:  

  • Att kunna få kontakt med handläggaren per telefon och mejl 
  • Ett respektfullt och bra bemötande 
  • Korrekt information om reglerna och vilka krav som måste vara uppfyllda för att jag ska få det stöd jag har ansökt om 
  • Att handläggaren tar hänsyn till de uppgifter jag själv lämnar om mitt behov och min livssituation 
  • Att handläggaren – innan beslutet tas – återkommer till mig med frågor om något är oklart, och ger mig möjlighet att lämna ytterligare intyg eller liknande om det behövs 
  • En saklig bedömning av min rätt till stödet utifrån reglerna. Och att hänsyn bara tas till sådant som är relevant 
  • Att min integritet skyddas
  • Att inte behöva vänta alltför länge på beslutet. Här finns inte någon generell tidsgräns i lagen. Olika ärenden är olika komplicerade och kan därför ta olika lång tid att utreda. Men i allmänhet bör en utredning enligt LSS t.ex. inte ta mer än ett halvår. 
  • Att ett eventuellt avslagsbeslut motiveras tydligt och konkret, så att jag får förklarat precis vad det var som gjorde att jag inte bedömdes ha rätt till stödet. 

Du har rätt att ställa krav! 

Om du tycker att ditt ärende har handlagts på ett felaktigt sätt av en myndighet kan du göra en anmälan till JO (Justitieombudsmannen). På JOs hemsida är det enkelt att fylla i en blankett.  

JOs makt är begränsad. JO får inte ändra ett beslut eller en dom – det är domstolarnas jobb. Inte heller kan JO tvinga en myndighet att rätta till brister och fel i en utredning. MEN JO kan rikta kritik mot en myndighet eller en enskild tjänsteperson som brustit i sin myndighetsutövning. JOs kritik är offentlig och fungerar ofta som ett effektivt påtryckningsmedel mot myndigheten.  

Glöm inte att om du anser att ett beslut enligt exempelvis LSS eller socialförsäkringsbalken är felaktigt till sitt innehåll, kan du överklaga det till domstol. Domstolen kan ändra beslutet om den finner att du har rätt. 

 Har du frågor kring det här eller andra juridiska frågor inom personlig assistans kontakta gärna mig eller någon av mina kollegor. 

Här hittar du mina tidigare blogginlägg. 

The post Våga JO-anmäla appeared first on JAG Personlig assistans.