JAG start > Riksföreningen JAG > Äntligen en utredning som tydliggör kopplingen mellan kvalitet och ekonomiska förutsättningar!

Äntligen en utredning som tydliggör kopplingen mellan kvalitet och ekonomiska förutsättningar!

Riksföreningen JAG har nu lämnat in sitt yttrande över utredningen av yrket personlig assistent. I föreningen finns en gedigen erfarenhet av de verkliga villkoren för personlig assistans genom att de flesta själva använder assistans, och ungefär 450 av medlemmarna tillsammans sköter sin personliga assistans i JAGs eget brukarkooperativ.

Genom vår expertplats i utredningen haft vi haft möjlighet att följa och bidra till resonemangen som ligger till grund för betänkandet. Sammanfattningsvis stämmer också utredningens kartläggning och analys i stort överens med vår uppfattning.

Vi ser två av slutsatserna som särskilt betydelsefulla för den personliga assistansens framtid:

  • Det är mycket angeläget att stärka de personliga assistenternas villkor, och det kräver resurser. Äntligen har en utredning tydliggjort kopplingen mellan kvalitet och ekonomiska förutsättningar! Ersättningen för personlig assistans är eftersatt sedan flera år. Ju mer omfattande och kvalificerat det individuella assistansbehovet är, desto mer otillräcklig är nuvarande ersättning för att nå en god kvalitet på servicen och trygga och goda arbetsvillkor för assistenterna.
  • Arbetsgivarna bör överta ansvaret för sjuklönekostnaderna, men den föreslagna höjningen av timbeloppet är för låg för att täcka arbetsgivarnas genomsnittliga kostnader. Höjningen måste vara minst 4,33 kr per timme.

Utbildning och fortbildning av personliga assistenter är också en hjärtefråga för Riksföreningen JAG. Vi uppskattar att utredaren avvisar tanken på en generell utbildning eller generella kompetenskrav för personliga assistenter. Kompetensutvecklingen ska ske utifrån den enskilde användarens vilja och behov. Det är viktigt att assistansanvändaren deltar i utformning och genomförande av utbildningsinsatser så att den enskildes kunskap om sig själv och makt att utforma sin assistans blir rätt förstådd och inte hindras.

Däremot behöver alla aktörer generella kunskaper om LSS och personlig assistans. Vi ställer oss därför bakom förslaget till ett nationellt kunskapsstöd som är tillgängligt för alla, för att råda bot på okunskap om vad personlig assistans ska vara.

– Vi vill att våra personliga assistenter ska vara kunniga och trygga i sina arbetsuppgifter. Vi vill att de ska ha bra löner och andra anställningsvillkor som gör yrket attraktivt, och vi vill att de ska ha goda arbetsförhållanden så att de mår bra, trivs och vill stanna. Vi vill att assistenterna ska uppleva sitt arbete som meningsfullt och vara stolta över sitt yrke. Det är smärtsamt för oss att resurserna för att ordna kvalitativ assistans med goda villkor för assistenterna har urholkats via ett antal års besparingar inom assistansersättningen, säger Riksföreningen JAGs ordförande Magnus Andén genom sin legala företrädare Cecilia Blanck.

Inlägget Äntligen en utredning som tydliggör kopplingen mellan kvalitet och ekonomiska förutsättningar! dök först upp på Riksföreningen JAG.