JAG start > Riksföreningen JAG > Det är bråttom nu Åsa Regnér

Det är bråttom nu Åsa Regnér

Försäkringskassan inför nya begränsningar i assistansrätten efter ytterligare en ny dom. Föreningen JAG anser att regeringen måste ingripa nu genom att stoppa Försäkringskassans omprövningar i väntan på en lagändring som återställer LSS.

I juni kom en ny vägledande dom om personlig assistans från Högsta Förvaltningsdomstolen. Den här gången är det inte de grundläggande behoven som är i fokus. Nu handlar det om rätten till assistans för andra personliga behov i det dagliga livet. Hittills har gällt att den som har mer än 20 timmar grundläggande behov per vecka ska beviljas assistansersättning också för alla andra behov i vardagen som orsakas av funktionsnedsättningarna. Målet är att en ska kunna styra sin egen tillvaro i lika hög grad som människor utan funktionsvariation kan. Själva tillgången till assistans är en förutsättning för att en ska kunna leva fritt, oberoende och som andra. Men nu menar domstolen att endast kvalificerade personliga behov ska ge rätt till assistanstid. Genom sitt sätt att tillämpa lagens förarbeten har HFD helt frikopplat sig från LSS grundläggande syfte och principer. Domstolens rättstillämpning är minst sagt obegriplig för den som känner LSS.

Vi har med stor oro väntat på besked om hur Försäkringskassan ska tolka och tillämpa domen. Nu vet vi. Försäkringskassans ledning har i ett brev till regeringen häromdagen varslat om att domen kommer att innebära ”svåröverskådliga” konsekvenser för enskilda och ökade kostnader för kommunerna. Enligt kassan måste domen tolkas så att rätt till assistansersättning endast finns för preciserade hjälpbehov, inte för tiden däremellan. Assistansersättning ska därför inte längre beviljas för väntetid (jour) eller beredskap. Däremot ska ”att övervaka en försäkrad som behöver tillsyn och där assistenten behöver vara beredd att göra något” fortfarande räknas som ett assistansbehov. Behov som kan tillgodoses av annat samhällsstöd ska inte räknas, t.ex. kan hemtjänst komma ifråga då hushållssysslor och inköp inte bedöms kräva ett kvalificerat stöd.  Det är ännu osäkert vad som kommer att anses vara kvalificerat stöd. Överhuvudtaget kommer assistans att beviljas mer som punktinsatser för behov i avgränsade situationer. Försäkringskassan kommer att börja dra bort assistanstid vid de omprövningar som görs från och med nu.

Vi ser nu en överhängande risk för att den ändrade tillämpningen ska göra den beviljade assistanstiden oanvändbar. Det går inte att leva med tidsluckor mellan punktvisa assistansinsatser, eftersom assistansbehov uppstår när som helst. Hur ska behov som uppstår under tidsluckorna tillgodoses? Hur ska den klara sig som behöver ha någon hos sig varje stund, t.ex. på natten? Det är mycket osäkert om kommunerna kommer att skjuta till den tid som behövs för att människor ska kunna fortsätta leva sina liv. För de drabbade återstår två alternativ, ett ökat beroende av anhöriga och flytt till institution. Den som saknar ett nära nätverk har bara ett av dessa alternativ.

Det är en dyster bild som målas upp av Försäkringskassan. Föreningen JAG anser att regeringen måste ingripa genom att stoppa Försäkringskassans omprövningar tills en lagändring som återställer LSS träder ikraft.

Nödbromsen måste dras nu, inte om ett halvår för då är katastrofen ett faktum.

Försäkringskassans brev till regeringen

Domen från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2017 ref 27.)

Inlägget Det är bråttom nu Åsa Regnér dök först upp på Riksföreningen JAG.