JAG start > Riksföreningen JAG > Första delen av Stärkt assistans-utredningen som remiss

Första delen av Stärkt assistans-utredningen som remiss

Regeringen lämnade i veckan första delen av Stärkt assistans som remiss till lagrådet. Om allt går som planerat ska riksdagen få propositionen på sitt bord den 5 april. Förslaget innehåller många bra delar, och vi i Riksföreningen JAG känner oss mycket hoppfulla!

I korthet innebär förslagen:

Det grundläggande behovet ingående kunskap tas bort, och ersätts på två sätt:

  • Dels med att behov av stöd för att förebygga vissa beteenden och minska risken för skador till följd av sådana beteenden blir ett nytt grundläggande behov. Här har tyvärr regeringen förändrat utredningens förslag, så att det fortfarande ska krävas viss frekvens av ingripanden. Regeringen uttrycker på flera ställen att dagens tillämpning i detta ska bestå. Problemet är ju att dagens tillämpning innebär att en väl fungerande assistans (som alltså minskar eller helt förebygger det beteende som är riskfyllt) betyder att stödet tas bort vid nästa omprövning. Ett moment 22. Vilket blir ännu mer ologiskt och svårtolkat om stödet till och med ska heta ”förebyggande”. Då förutsätts stödet alltså inte fungera, för att få behållas… Fel tänkt, anser vi!
  • Dels med att behov av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser beaktas som en del i det grundläggande behov som det avser att tillgodose. Det är förstås jättebra, äntligen avskaffas det underliggande kravet på att stödet måste vara praktiskt för att räknas.

Dessutom schabloniseras föräldraansvaret, för att bli både mer avgränsat och mer rättssäkert. Här ser vi att tröskeln kommer att sänkas för många barn att få assistans. De som har stora behov kommer att få fler timmar, många som nekas assistans idag kommer att beviljas. Det finns några frågetecken i bedömningen av de olika åldersnivåerna, men sammantaget är detta ett stort steg framåt!

Det som inte finns med i förslaget är utredningens förslag att även sådan tillsyn som en kan behöva av orsaker som t ex svår epilepsi, shunt eller andra hälsotillstånd, skulle bli grundläggande behov. Det skriver regeringen att de tänker återkomma med. Men först i samband med förslagen om egenvård som är aviserat att lämnas till riksdagen den 5/5. Denna del av utredningen är mycket komplicerad och Riksföreningen JAG avstyrkte till och med delar i vårt remissvar. Vi kommer att bevaka den delen noga!

Länk till mer information om remissen på regeringens hemsida.

Inlägget Första delen av Stärkt assistans-utredningen som remiss dök först upp på Riksföreningen JAG.