JAG start > Riksföreningen JAG > Idag börjar lagändringarna om andning och sondmåltider gälla

Idag börjar lagändringarna om andning och sondmåltider gälla

Lagändringarna innebär i korthet följande:  

  • Det förtydligas i LSS 9a § att behov av hjälp med andning och att äta via sond ingår i de grundläggande behoven oavsett behovens karaktär 
  • Behov av hjälp som är direkt nödvändig för att hjälp att andas ska kunna ges omfattas av rätten till personlig assistans för andra personliga behov (alltså inte grundläggande behov), 
  • Behov av hjälp med åtgärder som är direkt nödvändiga för förarbete eller efterarbete vid sondmåltid omfattas av rätten till personlig assistans för andra personliga behov (alltså inte grundläggande behov),  
  • När rätten till personlig assistans för barn bedöms ska inget föräldraansvar räknas bort för sådan hjälp som avser andning eller hjälp som är direkt nödvändig för att hjälp att andas ska kunna ges,  
  • När rätten till personlig assistans för barn bedöms ska inget föräldraansvar räknas bort för hjälp vid sondmåltider eller för sådant förarbete och efterarbete som är direkt nödvändigt för att hjälp med sondmåltid ska kunna ges, 
  • Det krävs inte särskilda skäl för att ha rätt till assistans i skola eller förskola när hjälpbehovet handlar om assistans för att andas eller assistans med sådant som är direkt nödvändigt för att hjälp att andas ska kunna ges,   
  • Det krävs inte särskilda skäl för att ha rätt till assistans i skola eller förskola när hjälpbehovet handlar om assistans med sondmåltider eller sådant förarbete eller efterarbete som är direkt nödvändigt för att hjälp med sondmåltiden ska kunna ges, 
  • De nya reglerna gäller både statlig assistansersättning (SFB) och kommunal personlig assistans (LSS).  

 

Andning och sondmåltider som grundläggande behov enligt lagförarbetena (prop. 2019/20:92) 

Behov av hjälp med att andas och att äta via sond ges en ”högre status” än övriga grundläggande behov. Det konstateras i förarbetena att behov av hjälp med andning och sondmåltider är kritiska för en persons överlevnad och av en annan karaktär än övriga grundläggande behov.  

När det gäller behov av hjälp med andning eller sondmåltider ska ingen prövning av om behoven är av privat eller integritetsnära karaktär göras. Det ska inte heller prövas om åtgärderna är kvalificerade i den mening som avses av HFD 2017 ref. 27. I fall då behovet av hjälp med andning eller att äta via sond är mycket begränsat kan dock få betydelse om detta hjälpbehov har privat eller integritetskänslig karaktär (prop. s. 46).  

Här finns alltså en risk, särskilt för barn när allt övrigt hjälpbehov räknas bort p.g.a. föräldraansvar, att behovet av hjälp anses vara så litet i omfattning att det trots allt görs en bedömning av behovets karaktär.  

 

Hjälp som har direkt koppling till behov av hjälp med att andas eller äta via sond 

Kravet på att åtgärden ska vara direkt nödvändig innebär att det ska finnas ett omedelbart samband mellan hjälpåtgärden och den insats som avser andning eller måltider i form av sondmatning. Som typexempel på sådana åtgärder kan nämnas iordningsställande och skötsel av hjälpmedel eller apparatur som ska användas under själva hjälpinsatsen.  

Däremot kan sådana saker som exempelvis inköp av medicintekniska produkter och kontakter med hälso- och sjukvården anses vara insatser som är alltför avlägsna från den hjälpinsats som avser andning eller måltider i form av sondmatning för att betraktas som direkt nödvändiga (prop. s. 47). 

I förarbetena ges exempel på hjälp som avses ha direkt koppling till det grundläggande behovet, men det finns relativt stort tolkningsutrymme och vi kan troligtvis vänta oss att Försäkringskassan och kommunerna kommer vilja få detta prövat för att veta vad som räknas in här och inte.  

 

Inget föräldraansvar räknas bort från behov av hjälp med andning och sondmåltider 

Ändringen rör behovsbedömningen, och innebär att föräldraansvar inte ska räknas bort från grundläggande behov av hjälp med andning eller sondmåltider eller från åtgärder (andra personliga behov) som är direkt kopplade till dessa grundläggande behov.  

Genom att föräldraansvaret inte ska räknas bort väntas barn med behov av hjälp med andning eller sondmatning ha större möjlighet att få rätt till personlig assistans.  

 

Inget krav på särskilda skäl i skola eller barnomsorg 

Barn som har behov av hjälp med andning eller med att äta via sond ska ha rätt till assistans med detta även i skola och i barnomsorg utan att det krävs särskilda skäl. Detta inkluderar både andning och sondmåltider som grundläggande behov och sådana insatser (andra personliga behov) som har direkt koppling till behovet av hjälp med att andas eller äta via sond.  

Förslaget omfattar endast skola och barnomsorg. För att få rätt till assistans med att andas eller äta via sond i daglig verksamhet och under sjukhusvistelse krävs fortfarande särskilda skäl.  

Det är positivt att barn som tidigare inte fått rätt till assistans i skola eller förskola nu ska kunna få det. Undantaget från kravet på särskilda skäl gäller endast för assistans med andning och sondmåltider.  Eftersom det oftast finns ett kontinuerligt behov av assistans under hela dagen, och det dessutom är praktiskt svårt / ogörligt att utföra assistansen som punktinsatser, så är det rimligt att tänka sig att assistans i dessa lägen beviljas under hela skoldagen/tiden i barnomsorg.  

 

 

 

 

 

 

Inlägget Idag börjar lagändringarna om andning och sondmåltider gälla dök först upp på Riksföreningen JAG.