JAG start > Riksföreningen JAG > LSS-utredningen skickas på remiss

LSS-utredningen skickas på remiss

Regeringen har nyligen beslutat att lämna LSS-utredningen på remiss. Riksföreningen JAG anser att utredningen är oanvändbar för att utveckla assistansen. Den ger inga lösningar på de problem som finns idag utan bara försämringar utifrån de direktiv om besparingar som var utredningens utgångspunkt. Illustration Rättighet

Utredningen föreslog bland annat att barn under 16 år inte skulle få personlig assistans, en 15-timmars-schablon för övriga behov skulle införas och personlig assistans skulle bara ges för praktiska behov. Flera förändringar som skulle påverka många JAG-medlemmars liv mycket negativt. Men enligt regeringens remiss kan vi i alla fall andas ut på de punkterna då de tas inte med i remissen.

Förslaget ”förebyggande pedagogiskt stöd” som skulle bli en ny insats och innebar att personer med psykisk funktionsnedsättning skulle kastas ur den statliga assistansersättningen, är lyckligtvis inte heller aktuellt i remissen. Regeringen skriver i remissen ”Regeringen vill inför remitteringen understryka att denna målgrupp är i särskilt behov av kompetent och professionellt stöd också genom statlig personlig assistans och att alla eventuella förändringar för målgruppen måste leda till tydliga förbättringar”.

Det finns förslag i utredningen som helt eller delvis överlappar senare utredningar, bland annat  utredningen om föräldraansvar, andning och sondätning, egenvård och tillsyn. Förslagen på de områdena kommer inte heller vara aktuella i remissen.

Men det finns förslag som återstår i remissen som vi är starkt kritiska till. Timmar då anhöriga eller närstående arbetar som assistenter skulle enligt LSS-utredningen ersättas med en lägre ersättning. Ett förslag som riskerar att skapa en obalans mellan olika grupper av personliga assistenter.

LSS-utredningen föreslog även att den statliga assistansen skulle finnas kvar för de som fortfarande skulle ha assistans. Men vi saknar information i utredningen om hur målgruppen för assistans ska kunna återställas. Det finns heller inga förslag som rör den snäva tolkningen av LSS som gör att så många fallit ur assistansen och hur det ska rättas till. Vi saknar också svar på hur förslaget om statligt huvudmannaskap skulle se ut när det gäller gränsdragningar kring kommunala och statliga insatser.

Många frågor återstår och kommer tyvärr fortsätta vara obesvarade under remisstiden fram till den 12 november då remissinstansernas svar ska lämnas in. Däribland från Riksföreningen JAG.

Inlägget LSS-utredningen skickas på remiss dök först upp på Riksföreningen JAG.