JAG start > Riksföreningen JAG > Ny utredning om gode män löser många problem men visar även bristerna inom området ställföreträdarskap

Ny utredning om gode män löser många problem men visar även bristerna inom området ställföreträdarskap

För Riksföreningen JAGs medlemmar är tillgången till ett personligt och gott beslutsstöd en nödvändig förutsättning för självbestämmande, självständighet och delaktighet, livet igenom. Vi ser godmanskapet som ett personligt hjälpmedel i vårt eget beslutsfattande istället för i första hand ett samhälleligt skydd och omhändertagande. Reglerna om ställföreträdarskap är därför mycket viktiga för oss. Regelverket behöver moderniseras men tidigare utredningar har präglats av en förlegad syn på personer med funktionsnedsättning som objekt snarare än subjekt. Den nu aktuella utredningen är annorlunda. Vi uppfattar att utredaren strävat mot ett godmansinstitut med högre ambitionsnivå. Det är positivt att utredaren med sina förslag vill stärka den enskildes inflytande, poängtera vikten av självbestämmande och rättssäkerhet för huvudmännen och av kvalitet och kompetens hos gode män och överförmyndare. Förändringarna skulle ge en bättre överensstämmelse med den syn på personer med funktionsnedsättningar som rättighetsbärare, som kommer till uttryck i nationella målet för funktionshinderspolitiken, LSS och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Här är våra synpunkter på förslagen:

7.4.1 Stärkt skydd för uppgifter om huvudmannen
n
Vi är tveksamma till förslaget att begränsa huvudmannens nära anhörigas rätt att ta del av handlingar som finns hos överförmyndaren jämfört med idag. Visserligen är huvudmannens intresse av integritetsskydd befogat. Å andra sidan menar vi att det är viktigt att anhöriga kan upptäcka och larma om brister i god mans utförande av uppdraget. Detta intresse bör i detta fall väga tyngre än huvudmannens intresse av integritetsskydd eller skydd mot sina anhöriga.

15.6.1 Anställda ställföreträdare ska kunna förordnas när det är nödvändigt med hänsyn till den enskildes intressen.
n
Vi ser risker med förslaget att anställda ställföreträdare ska kunna förordnas i särskilda fall. Vi befarar att möjligheten kan komma att överutnyttjas av kommunerna till skada för huvudmännen. Enligt vår erfarenhet föredrar kommunernas överförmyndare i allmänhet ”professionella” eller ”neutrala” gode män och förvaltare, då dessa inte är lika benägna som engagerade privatpersoner att ställa krav på kommunen för sin huvudmans räkning, och dessutom är administrativt vana. Denna inställning gör att kommunerna kan frestas att använda den föreslagna regeln i fler situationer än avsett.

Vi delar utredarens uppfattning att ställföreträdaruppdraget så långt som möjligt ska vara ett lekmannauppdrag, att det ideella uppdraget normalt är till fördel för huvudmannen och att professionalisering av uppdraget ska undvikas. Vi inser samtidigt att det ibland är svårt att hitta personer som är villiga och kompetenta att ta vissa uppdrag, åtminstone kan det ta tid. Som utredarens förslag är formulerat lämnas dock ett alltför stort handlingsutrymme för kommunerna. Förutsättningarna för att anlita en anställd ställföreträdare måste specificeras mer tydligt i regelverket.

22.7.1 Överförmyndaren ska besluta i ärenden om godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken
n
Vi har allvarliga invändningar mot förslaget att lägga över prövningen av otvistiga ärenden om godmanskap från domstol till överförmyndare. Landets överförmyndare har en mycket varierande kompetens. Det är inte ovanligt att få felaktig information, mötas av ifrågasättande och en bristande respekt för regelverket. Den föreslagna ändringen skulle ge en bristande rättssäkerhet för enskilda personer i behov av ställföreträdare. Att överförmyndarens beslut skulle vara överklagbart förändrar inte vår inställning.

Övriga förslag
n
Vi välkomnar särskilt de förslag som syftar till ett ökat hänsynstagande till huvudmannens vilja och välbefinnande, bättre insyn för huvudmannen i ställföreträdarens verksamhet, en större tydlighet om vad uppdraget innefattar, ökad information och stöd från överförmyndaren till huvudmän, utbildning till ställföreträdare, stärkt kompetens hos överförmyndarna, ökad digitalisering av administrationen och ett nationellt ställföreträdarregister.

Sammanfattningsvis anser vi att utredningen har visat på lösningar på flera av de nuvarande problemen och bristerna inom området ställföreträdarskap. Med undantag för de tre förslag vi har kritiserat ovan tillstyrker vi utredningens förslag och har förhoppningar om att de ska leda en bit på vägen mot jämlika levnadsvillkor för medborgare med intellektuell funktionsnedsättning.

Länk till Betänkandet om gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)

Inlägget Ny utredning om gode män löser många problem men visar även bristerna inom området ställföreträdarskap dök först upp på Riksföreningen JAG.