JAG start > Riksföreningen JAG > Personlig assistans med andning och sondätning

Personlig assistans med andning och sondätning

Spruta i plast och slangar för att äta via sond

Den 1 november kom en ny lag om att andning ska utgöra ett grundläggande behov. Lagändringen följdes upp med ett förslag från regeringen om att samtliga hjälpmoment, som avser assistans med andning och måltider i form av sondmatning, ska ge rätt till personlig assistans.

Riksföreningen JAG, och många andra som svarade på regeringens förslag, ville inte att det ska skrivas i lagen att grundläggande behov ska vara integritetskänsliga. Redan dagen efter sa socialminister Lena Hallengren att regeringen lyssnar på remissvaren och ska göra om sitt förslag.

Lagändringen ska börja gälla den 1 juli 2020.

Sammanfattning av Riksföreningen JAGs remissvar:

Sverige har i en rad styrande dokument – LSS, internationella konventioner och nationella mål – förbundit sig att stärka jämlikhet, frihet och delaktighet för medborgare med funktionsnedsättning. Mot den bakgrunden har vi länge väntat på effektiva åtgärder för att hejda den utveckling i precis motsatt riktning som har pågått under de senaste tio åren på området personlig assistans. Riksföreningen JAG välkomnar nu initiativet att rätta till en del av de oönskade effekterna av den nuvarande tillämpningen av assistansreglerna. Vi delar regeringens uppfattning att barnens situation är den mest angelägna att åtgärda.

  • Riksföreningen JAG tillstyrker förslaget att behov gällande andning och sondätande ska räknas i sin helhet. Vi bedömer att detta kommer att ge många barn med mycket stort och kvalificerat behov rätt till assistans, helt i enlighet med lagens avsikt.
  • Riksföreningen JAG beklagar att vissa grupper av barn med stora behov t.ex. på grund av epilepsi inte skulle träffas av lagändringen, och alltså fortfarande lämnas utanför.
  • Riksföreningen JAG oroas av den föreslagna utformningen av de aktuella lagrummen i LSS och SFB. Vi har inte någon invändning mot att principen om föräldraansvar införs i lagen som huvudregel, då den får anses rimlig. Vi är däremot kritiska mot införande i lag av ett integritetskänslighetskrav för grundläggande behov som huvudregel, då vi finner att detta krav strider mot lagens intentioner. Vi menar att lagtexten måste utformas så att det önskade resultatet att behoven andning och sondätande ska tidsberäknas i sin helhet nås utan att assistansrätten samtidigt försvagas i övrigt.
  • Riksföreningen JAG anser att ett lagkrav på integritetskänslighet åtminstone inte ska omfatta behoven Kommunikation och Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap. Det skulle innebära en inskränkning av assistansrätten som riskerar att drabba många assistansberättigade negativt.
  • Riksföreningen JAG understryker att omprövningsstoppet i den statliga assistansersättningen inte får upphävas i samband med denna lagändring. Omprövningsstoppet behövs så länge de andra konstaterade bristerna i tillämpningen kvarstår, annars skulle ytterligare en stor del av de assistansberättigade drabbas av indraget stöd, tvärtemot regeringens intentioner.

Här kan du läsa regeringens promemoria och samtliga remissvar. 

Inlägget Personlig assistans med andning och sondätning dök först upp på Riksföreningen JAG.