JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Glädjande besked för assistansen

Glädjande besked för assistansen

Men inte nog med det, regeringen väljer också att avstå från de förslag i Stärkt assistans som vi såg som mest problematiska; det om att låta sjukvårdshuvudmännen avtala om ”vårdassistans” under oklara förutsättningar och utan lagstadgad valfrihet för den enskilde, och att införa ett slags IQ-diskriminering i en ny egenvårdslag.

· Den saknade pusselbiten från del 1 av Stärkt assistans finns nu med som vi hoppades. En stärkt rätt till assistans för den som behöver ett kvalificerat livsviktigt stöd, men inte just med andning eller sondätning, utan med t ex svår epilepsi, shunt eller liknande tillstånd som kan kräva omedelbar hjälp av någon som finns bredvid.
· Regeringen väljer att lägga fram väl avvägda delar av utredningens förslag. Egenvård definieras, men utan detaljstyrning. Man markerar också i lagrådsremissen mot IQ-diskriminering, genom att konstatera att det finns inga sådana skillnader idag, och ska inte finnas framöver heller.
· Regeringen nöjer sig med att föreslå att sjukvårdshuvudmannen får ansvar för att personer med omfattande funktionsnedsättningar kan vara så delaktig som möjligt i samhället. Vi saknar förstås att även grundläggande behov som tillgodoses i form av sjukvård ska vara assistansgrundande. Men utredningens förslag om vårdassistans var inte tillräckligt genomtänkt, och vi avstyrkte det faktiskt i vårt remissvar.

Regeringen lämnade igår också propositionen om del 1 av Stärkt assistans. Nu ser vi fram emot att alla dessa förbättringar blir verklighet från den 1 januari nästa år och att varken Försäkringskassan eller domstolarna gör tolkningar som förvränger syftet med de nya reglerna. Regeringen är mycket tydlig i lagrådsremissen; det är meningen att fler ska få assistans!