JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Öppet brev till Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

Öppet brev till Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

Till

Gilbert Tribo, regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Skåne

Som patient kan du inte kräva att få en behandling som inte uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. Däremot har du rätt till individuellt anpassad information om ditt hälsotillstånd, till exempel möjligheterna till smärtlindring och medicinsk förbättring. Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och journalen ska innehålla uppgifter om patientens önskemål när det gäller vård och behandling. Det är viktigt för att kunna tillgodose patientens trygghet i vården och för att vården ska kunna ges med respekt för självbestämmande och integritet.

Genom artiklar i Sydsvenskan har det framkommit att läkare på en vårdcentral i Bjärred i Skåne i strid mot hälso- och sjukvårdslagen systematiskt gått igenom journaler och fattat hemliga beslut om att ett stort antal äldre patienter inte ska få sjukhusvård om de insjuknar i covid-19 eller andra behandlingsbara sjukdomar.

Då vårdcentralen i Bjärred är en av Skånes två ackrediterade vårdcentraler som ska erbjuda vård till vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättning inklusive intellektuell funktionsnedsättning väcks naturligtvis stark oro bland våra medlemmar i Skåne och deras anhöriga.

Vi uppmanar därför Gilbert Tribo, regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, att se till att de kommande utredningarna av vårdcentralens agerande också ska omfatta patientgruppen vuxna personer med varaktiga funktionsnedsättningar inklusive intellektuell funktionsnedsättning. 

Vi förutsätter också att alla Sveriges regioner kommer att arbeta aktivt för att denna grupp av personer ska erhålla hälso- och sjukvård av samma goda kvalitet som övriga medborgare, både under rådande pandemi och framgent. Personer med varaktiga funktionsnedsättningar inklusive intellektuell funktionsnedsättning ska inte nekas sjukhusvård på grund av slentrianmässiga medicinska bedömningar utifrån förlegade fördomar om människovärde.

Magnus Andén

Ordförande i Riksföreningen JAG, med stöd av legal företrädare Cecilia Blanck

Anton Smeets

Ordförande i Föreningen JAG Skåne, med stöd av legal företrädare Marianne Hermansson