JAG start > JAG Personlig assistans > Du kan ha rätt till assistans i skola eller daglig verksamhet

Du kan ha rätt till assistans i skola eller daglig verksamhet

Bild på en flicka i lågstadieålder på en bildlektion med en personlig assistent bredvid.

Kände du till att du kan ha rätt till assistans också när du befinner dig i skola eller på daglig verksamhet? Huvudregeln säger visserligen att man inte kan få statlig assistansersättning när man vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Det krävs idag så kallade ”särskilda skäl” för att beviljas eller använda sig av personlig assistans på platser där stora delar av ens vardag äger rum. Vi tycker att det är fel. En av Riksföreningens JAGs kärnfrågor är just att ta bort begränsningen av personlig assistans i skola och daglig verksamhet. Vi vet att en personlig assistent många gånger är en förutsättning för att möjliggöra skollagens krav  att främja alla barns och elevers utveckling och lärande. I fjol kom utredningen ”Uppföljning för utveckling – samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola” [1]. En utgångspunkt för utredningen var just att många barn och elever idag saknar det stöd de behöver för att klara skolan på ett bra sätt.

Tanken bakom nuvarande regelverk är att det är kommunens uppgift att se till att alla elever/deltagare har de resurser som krävs för att delta i verksamheten på samma villkor som andra. Nyhetsrubrikerna om svensk skola har duggat tätt de senaste decennierna. Tillräckligt utbud av elevassistent och specialpedagogiskt stöd är dessvärre inte en av dem – tvärtom är det ofta det första som får stryka foten i kristider.[2]

Vår erfarenhet säger att en elevassistent väldigt sällan kan ersätta upplevelsen av kontinuitet och ett personlig utformat stöd som bara en personlig assistent kan ge.  

Rätt till en trygg skola och förskola

Alla barn och elever har rätt till en förskola och skola där de känner sig trygga, där de får det stöd de behöver och där de ges goda förutsättningar att inhämta de kunskaper och färdigheter de behöver för att komma vidare i livet. FNs funktionsrättskonvention fastslår rätten till ”fullständigt och faktiskt deltagande i samhället”[3].

Skollagen menar också att svensk skola ska uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, vilket utgör skolans kompensatoriska uppdrag.[4]

Vi anser att rätten till en personlig assistent är en förutsättning för att assistansanvändare också ska omfattas av skollagens portalparagraf om en skola för alla.

Vad krävs för att beviljas personlig assistent i förskola, skola och daglig verksamhet?

”Särskilda skäl” kan exempelvis handla om:

  • Särskilda svårigheter att kommunicera med andra än en assistent
  • Allvarliga hälsotillstånd
  • Behov av ingående kunskap om dig och ditt hälsotillstånd [5]

Från och med den 1 juli 2020 gäller undantaget att assistansersättning beviljas för följande behov:

  • andning eller sondmåltider som grundläggande behov
  • åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges
  • åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse eller efterarbete i samband med sådana måltider [6]

All skola omfattas inte av krav på ”särskilda skäl”

Det är bra att känna till att all skola inte omfattas av krav på ”särskilda skäl”. Tidigare har inte folkhögskola, vuxenskola och universitet inkluderats. Men i höstas kom en kontroversiell dom från Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att kommunal vuxenskola ska likställas med vanlig skola när det gäller rätt till assistansersättning.[7] Det finns därför en oro att kravet ska utökas också till annan utbildningsverksamhet.

Inom byte av samma typ av verksamhet ska ”särskilda skäl” fortsätta att gälla

För personer som redan har rätt till ”särskilda skäl” har vi tidigare sett att byten från en daglig verksamhet eller skola till en annan har ställt till med problem hos Försäkringskassan. Assistansanvändarens rätt till ”särskilda skäl” har ansetts varit knuten till en specifik verksamhet.

Försäkringskassan har nu valt att förtydliga reglerna kring detta. Om du tidigare haft rätt till ”särskilda skäl” inom en typ av verksamhet (exempelvis daglig verksamhet) har du också rätt att använda personlig assistans på en annan daglig verksamhet. Samma gäller förskola och skola.[8] Byter du i stället till en helt ny typ av verksamhet så behöver Försäkringskassan på nytt utreda din rätt till ”särskilda skäl”. Vi råder dig alltid att anmäla alla förändringar till Försäkringskassan. Små förändringar kan få stora konsekvenser för rätten till assistans. Är du det minsta osäker –  ta kontakt med din juridiska rådgivare. 

Blogginlägg av Jens Ericsson, juridisk rådgivare på JAG Personlig assistans

I serien Kära Assistent kan du följa Isabelle Nordeman.
I Det här avsnittet får vi följa med Isabelle i skolan. Hon
har sin personliga assistent med sig.