JAG start > JAG Personlig assistans > Independent Living för fler efter lagändring

Independent Living för fler efter lagändring

Den 1 juli förtydligades de grundläggande behoven för rätt till personlig assistans. 

  • De grundläggande behoven ”andning”och ”att äta via sond” ska nu bedömas i sin helhet och assistans ska beviljas för hela hjälpbehovet oavsett hjälpens karaktär. 
  • Behov som är direkt nödvändiga för andning, som till exempel skötsel av andningshjälpmedel, och hjälpbehov av åtgärder som är direkt nödvändiga för förberedelse och efterarbete för att äta via sond, som till exempel rengöring av sondspruta, ska också berättiga till assistans men ingå i övriga personliga behov
  • I lagtexten anges att inget avdrag för föräldraansvar får göras för vare sig andning eller för att äta via sond.

Lagändringen innebär en ändring både i LSS och i socialförsäkringsbalken där bestämmelserna om assistansersättning finns.  

Så här gick det till
n
Den 1 november 2019 ändrades LSS och bestämmelserna i socialförsäkringsbalken om assistansersättning så att katalogen utökades från fem till sex grundläggande behov:

  • andning
  • personlig hygien
  • måltider
  • att klä av och på sig
  • att kommunicera med andra och
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskap som grundläggande behov

Tidigare har stora delar av den assistans som ges för att äta med sond i de allra flesta fall bedömts som ett övrigt personligt behov. Det beror främst på Försäkringskassans tolkning av en uppmärksammad dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2018. På grund av den restriktiva tolkningen har många personer stängts ute från assistansen eftersom deras grundläggande behov inte bedömts nå upp till 20-timmars gränsen. 

I regeringens första lagförslag skulle den prövning av behovets integritetskänslighet – som görs vid bedömningen av grundläggande behov – skrivas in i lagtexten som huvudregel, en så kallad kodifiering av praxis. Sedan skulle undantag göras för behoven andning och sondmåltider. Många remissinstanser, däribland Riksföreningen JAG, var mycket kritiska till förslaget. Det skulle begränsa rätten till assistans ytterligare och stå i strid med lagens intentioner. 

I det slutliga förslaget som röstades igenom i riksdagen den 3 juni i år hade rekvisitet mycket “privat och integritetskänslig karaktär” tagits bort. En stor seger för alla i behov av assistans!

Vilka kan få rätt till personlig assistans efter lagändringen
nDen tydligaste gruppen som kan beviljas personlig assistans och assistansersättning tack vare lagändringen är barn. På grund av de restriktiva bedömningarna av andningshjälp och hjälp att äta med sond – i kombination med stora avdrag för föräldraansvar – har många barn utestängts från personlig assistans eftersom de inte kommit upp i 20 timmar sammanlagt för grundläggande behov. Detta trots att de inte kunnat lämnas utan assistans en enda minut under dygnet. Familjer har ibland tvingats lämna bort barnet till barnboende som en sista utväg då familjens situation blivit ohållbar.

Att behoven andning och sondmåltider nu ska räknas i sin helhet samt att avdraget för föräldraansvar begränsas för dessa två grundläggande behov gör det nu möjligt barn och deras familjer att få en chans till ett liv med assistans och en framtid att planera för. Som min kollega Johanna skrev i ett tidigare blogginlägg hoppas vi på, och arbetar aktivt för, en rättstillämpning och praxisutveckling där barnets bästa ska komma i fokus!

Har du frågor om lagändringen eller behöver hjälp att ansöka om personlig assistans är du välkommen att höra av dig till mig eller någon av mina kollegor på JAG

Här kan du läsa en sammanfattning av Riksföreningen JAG:s remissyttrande gällande lagändringen.  

Här kan du läsa lagförslaget.  

Försäkringskassan har också publicerat en ny vägledning med anledning av lagändringen.  

The post Independent Living för fler efter lagändring appeared first on JAG Personlig assistans.