JAG start > JAG Personlig assistans > Vilken insats passar dig bäst?

Vilken insats passar dig bäst?

”den ljusnande framtid är vår”

Snart är våren här och med den alla studenter som förväntansfulla ser framtiden an. Kanske hägrar drömmar om att resa jorden runt, studera vidare, yrkesarbeta, flytta hemifrån och att kanske så småningom bilda familj. Alla studenter har inte samma möjligheter att skapa sig den framtid de drömmer om. För personer med funktionsvariation och ett omfattande behov av stöd och service behöver man faktiskt ansöka om att få sina framtidsdrömmar förverkligade.

De olika insatserna som finns i Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är utformade efter den heterogena grupp av människor i olika åldrar och livsskeden som lagen omfattar. Det är du själv som bestämmer vilken eller vilka insatser du vill ansöka om. När det gäller t.ex. att flytta hemifrån är det främst två insatser som är intressanta att titta närmare på, nämligen personlig assistans och bostad med särskild service för vuxna. Två insatser som kan hjälpa till att förverkliga drömmen om en ljusnande framtid. Jag vill belysa vilka skillnaderna är och hur du kan tänka i ditt val av insats. Kom ihåg att du också kan ändra val av insats!

Gruppboende

”Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, (LSS 9§ 1 st p.9)”

Det finns tre huvudformer av bostäder som avses. Det finns en möjlighet att ansöka om en särskilt anpassad bostad som tillhandahålls av kommunen, men som inte innefattar stöd i form av bemanning. Många som bor i dessa bostäder får sitt stöd tillgodosett genom personlig assistans.

De andra två möjligheterna är servicebostad eller gruppbostad. Dessa boendeformer är utformade på olika sätt men innebär båda att det ingår en fast bemanning av personal som tillhandahåller stöd och service. Jag väljer att fokusera på gruppbostäder då det är den boendeform som är avsedd för personer som inte kan klara av att bo själva i eget boende eller i en servicebostad. De är i behov av en mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal dygnet runt. Gruppboende är ett bostadsalternativ som möjliggör för många, t.ex. med intellektuell funktionsnedsättning, att skapa sig ett eget hem utan att vara beroende av föräldrar eller anhöriga.

I ett gruppboende finns en kollektiv bemanning som i huvudsak ska tillgodose den boendes och övriga boendes samtliga behov i den dagliga livsföringen.

Personlig assistans

”Biträde av personlig assistent, eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans (LSS 9§ 1 st p.2)”

Personlig assistans är avsett för personer som är i behov av ett individuellt anpassat stöd som ges av ett begränsat antal personer som är knutna direkt till den enskilde och inte till en verksamhet. Personlig assistans är avsedd för dig som behöver assistans för att kunna klara t.ex. den personliga hygienenen, klädombyten, andning, måltider och kommunikation. Insatsen är till för ”krävande eller i olika avseenden komplicerade fall”, som det uttrycks i lagens förarbeten. Ju större stödbehovet är i tid, desto mer talar för du har rätt till personlig assistans. Personlig assistans ska alltid övervägas för att barn och ungdomar ska få bo med sin familj och för att vuxna inte ska tvingas bo på institution.

Med personlig assistans har du ett i princip avgörande inflytande på vem som anställs som assistent och ett mycket stort inflytande över när, var och hur stödet ska ges. Assistansbeslutet och vissa andra regler, som t.ex. arbetstidsregler, sätter de gränser som du som har assistans måste förhålla dig till.

Med personlig assistans kan du flytta hemifrån och själv välja bostadsform. Har du assistansersättning via Försäkringskassan kan du välja att bo var som helst i Sverige. Har du personlig assistans via kommunen måste du ansöka på nytt om du flyttar till en ny kommun.

Hur ska jag då tänka när jag väljer mellan insatserna assistans eller gruppboende?

Vilket behov av stöd du har är avgörande för val av insats.

Förenklat vill jag säga att din grad av självständighet i integritetsnära situationer och i din förmåga att uttrycka din vilja är avgörande. Dessutom är komplexiteten av dina hjälpbehov avgörande. Komplexitet kan vara att du har en ”psykisk funktionsnedsättning” eller att du har kvalificerade medicinska behov. Då är det en förutsättning att stödet till dig anpassas och ges av få personer som känner dig väl och som förstår dina behov av stöd och service. Din förmåga att klara av att vara ensam i ett rum eller i en lägenhet är också avgörande.

Ju större behov du har inom områdena ovan, desto mer talar för att personlig assistans är den insats som passar dig bäst.

Var besluten fattas är avgörande för din möjlighet att leva ett självständigt liv

Alla insatser i LSS ska verkställas i enlighet med LSS målsättning och principer. Men det är ofrånkomligt att olika insatser har olika förutsättningar för hur omfattande ditt självbestämmande kan vara. Insatser som har personal knutna till en verksamhet innebär att du måste anpassa dig till verksamhetens möjlighet att ge dig det stöd du behöver. Du behöver därför ofta kompromissa.

Till exempel kan du i ett gruppboende inte bestämma vilka som anställs och du kan inte heller fullt ut bestämma vem som ska hjälpa dig eller när hjälpen ska utföras. Det är naturligt eftersom du delar personal med andra boenden. Du kan inte heller påverka vilka andra personer som bor i gruppboendet. När du väl fått en plats på ett boende är det mycket svårt att själv fatta beslut om att flytta. Din möjlighet att vara spontan och bestämma vad du vill göra t.ex. på fritiden beror helt och hållet på vilka resurser boendet har.

Några frågor att ställa sig inför valet mellan assistans och gruppboende

Om du står i begrepp att välja insats för att flytta hemifrån, eller om du funderar på att byta insats kan du fundera kring följande påståenden.

  • Jag vill själv fatta beslut om vart jag ska bo och vilka jag bor med
  • Jag vill själv bestämma vem som ska hjälpa mig
  • Jag vill själv bestämma vad jag vill ha hjälp med och när hjälpen ska utföras
  • Jag vill själv bestämma på vilket sätt hjälpen ska utföras
  • Jag vill själv bestämma vad jag vill göra på fritiden, hur ofta och gärna spontant
  • Jag vill själv bestämma när jag har semester och vad jag ska göra på min semester
    Om du tycker att dessa påståenden passar in på dig är förmodligen personlig assistans den insats du behöver. Oavsett vilket val just du landar i hoppas jag att det bidrar till att du får den ljusa framtid du förtjänar.

Stärkt assistans ger möjlighet för fler att få personlig assistans

Den lagändring som trädde i kraft 1 januari 2023 innebär att fler personer kommer att ha rätt till insatsen personlig assistans. Läs mer här om vad lagändringen innebär och om du eller den du företräder kan omfattas av de nya reglerna.