JAG start > Riksföreningen JAG > ”Viktiga steg på vägen mot rättvisa livsvillkor”

”Viktiga steg på vägen mot rättvisa livsvillkor”

Vi har nu lämnat vårt remissvar på utredningen om stärkt assistans. Riksföreningen JAG har genom sin expertplats i utredningen kunnat följa och bidra till resonemangen som ligger till grund för betänkandet. Här är en sammanfattning av vårt svar:

Personlig assistans med egenvårdsuppgifter. Vi delar inte utredningens bild av nuvarande brister och risker. Olika aktörers roller och ansvar behöver förtydligas men en striktare reglering är onödig. Den föreslagna nya egenvårdslagen medför en uppenbar risk för IQ-diskriminering av personer med intellektuell funktionsnedsättning vid egenvårdsbedömningen. Med den reservationen tillstyrker Riksföreningen JAG ändå förslagen som rör assistans med egenvård.

Utförande av sjukvårdsinsatser tillsammans med assistansen. Utredningen har inte tillräckligt grundligt redovisat hur enskildas självbestämmande och valfrihet inom den personliga assistansen ska bibehållas när sjukvårdsinsatser styrda av regioner och kommuner ska utföras inom samma ram. Vi ser också stora risker för att mångfalden av assistansanordnare ska komma att begränsas till skada för assistansanvändare. Riksföreningen JAG avstyrker förslagen.

Ett avgränsat och mer rättssäkert föräldraavdrag och nya grundläggande behov. Vi instämmer i utredningens problembeskrivningar och analyser. Förslagen att införa schabloner för avdrag för föräldraansvar och att låta två nya grundläggande behov ersätta det nuvarande sjätte grundläggande behovet ”Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade” löser inte alla nuvarande tillämpningsproblem men är mycket betydelsefulla för återställande och stärkande av assistansrätten för berörda målgrupper. Riksföreningen JAG tillstyrker starkt dessa förslag.

Det nya grundläggande behovet ”Kontinuerligt stöd som den enskilde till följd av sitt funktionshinder behöver för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom” har utformats för en grupp som hittills regelmässigt har blivit misstrodd och missuppfattad, och vars rätt att leva som andra ständigt har ifrågasatts. Personlig assistans har dock visat sig vara det stöd som bäst av alla ger förutsättningar att ge människor med dessa behov det trygga och kunniga stöd som gör det möjligt att slippa tvång och begränsning, ta tillvara sina förmågor, vara delaktiga och utveckla självständighet. Vi är mycket glada att utredaren delar denna bild. Kontrasten är total mellan Stärkt assistans insiktsfulla och respektfulla beskrivningar av dessa människors behov, och vilja att stärka deras rättigheter, och den föregående LSS-utredningens okunniga och fördomsfulla inställning till samma grupp som resulterade i förslag att helt slopa deras assistansrätt.

Det är bra att fokus läggs på det förebyggande stödet när behovet innehåller risker att skada sig själv eller andra. Dock behövs ett förtydligande om att risker inte endast uppstår vid ett utåtagerande beteende. Det är fullt möjligt att komma till skada även genom en oförmåga att agera för att skydda sig mot risker och hot i omgivningen.

Det nya grundläggande behovet ”Kontinuerligt stöd som föranleds av varaktig eller långvarig medicinsk problematik där uteblivet stöd utgör en allvarlig risk för liv eller hälsa” är också mycket viktigt för personer med omfattande och kontinuerliga behov. Det kommer att täcka det glapp som kvarstod efter det att andning och sondätande blev grundläggande behov förra året.

Vi är mycket positiva till att kvalificerat motiverande eller vägledande stöd ska bedömas som en del i det grundläggande behov som det avser att tillgodose. Det ger ökade förutsättningar för helhetsbedömningar av behov i vardagen, och därmed beslut som bättre tillgodoser de verkliga behoven.

Alla regeländringar måste göras med mycket stor tydlighet för att lämna så litet utrymme som möjligt för icke avsedda begränsande tolkningar då myndigheterna är benägna att tolka assistansreglerna så restriktivt som möjligt till nackdel för enskilda.

Omprövningsstoppet måste vara kvar även efter de regeländringar som föreslås i betänkandet. Men de är mycket viktiga steg på vägen mot rättvisa livsvillkor för medborgare med funktionsnedsättning, och hoppas att de ska bli verklighet så snart som möjligt.

Remissyttrande JAG SOU 2021-37 Stärkt assistans

Länk till betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser (SOU 2021:37)

Se filmen om Gabriel.

Inlägget ”Viktiga steg på vägen mot rättvisa livsvillkor” dök först upp på Riksföreningen JAG.