fbpx

Visa undersidor

Tre enkla steg för att välja oss som assistansanordnare

 1. Kontakta oss och säg hej!
  För att välja oss som din assistansanordare börjar du med att boka möte med våra rådgivare, du ser dem längre ner på sidan. Om du har svårt att komma till vårt kontor i Stockholm kommer vi gärna hem till dig. Det går också bra att ta mötet på telefon.
 1. Fundera på
  Är timbeslutet rätt, räcker timmarna?
  Hur ska assistansschemat se ut?
  Vem ska arbetsleda assistenterna – har du redan ett förslag eller ska vi rekrytera en personlig arbetsledare?
  Finns förslag på några personer som ska anställas som assistenter?
  De här frågorna är utgångspunkt för hur vi kan bygga upp din assistans. Tillsammans gör vi även en ekonomisk planering utifrån vilka prioriteringar du har.
 1. Nu sätter vi igång!
  Det du behöver göra för att vi ska starta assistansen är att skriva under assistansavtalet och Försäkringskassans blankett för begäran om utbetalning av assistansersättning. Du måste också ge oss en kopia på assistansbeslutet från Försäkringskassan/kommunen samt kopia på eventuellt godmansförordnande eller fullmakt.

Om du vill kan vi vara behjälpliga i processen med att säga upp din nuvarande assistansanordnare.

Vi kan assistans!

Solveig Tillander
Rådgivare
08-789 30 42

Liselotte Jonsson
Rådgivare
08-789 30 47

Carina Ingren
 Rådgivare 
08-789 30 30

JAG Personlig Assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Du kan alltid kontakta oss genom att ringa på tel 08-789 30 00 eller mejla till oss. Säg att du har en fråga om personuppgifter så kopplas du vidare till rätt person.

Vilka personuppgifter om våra uppdragsgivare sparar vi?
De personuppgifter som vi behandlar om våra uppdragsgivare är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och uppgifter om din personliga assistans samt i förekommande fall bilder, bilder, filmer, artiklar med mera där du medverkar.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi sparar dina kontaktuppgifter (vanligtvis namn, e-post och/eller telefonnummer) när du tar kontakt med oss för förfrågan om att anlita oss som assistansanordnare. I övrigt samlas dina personuppgifter in genom assistansavtalet, i samtal och mejl med dig eller eventuell legal företrädare samt i löpande kontakter kring anordnandet av din personliga assistans. Vi förutsätter att din legala företrädare har rätt att lämna dina personuppgifter till oss i de fall personuppgifter samlas in på det sättet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Den personuppgiftsbehandling vi utför är nödvändig för att fullgöra assistansuppdraget, upprätthålla en god registervård, skicka ut nyheter och information avseende assistansuppdraget och övriga aktiviteter som anordnas av JAG Personlig assistans, Brukarkooperativet JAG, Föreningen JAG eller Stiftelsen JAG. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

När du undertecknar assistansavtalet ger du ditt samtycke till detta.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vid behandling av personuppgifter ska vi uppfylla de krav som ställs i tillämplig personuppgiftslagstiftning och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa och funktionsnedsättning, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du anlitar oss som assistansanordnare. Efter att assistansuppdraget upphört gallras dina uppgifter i enlighet med LSS. Vi kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Vid kontaktförfrågningar sparar vi de kontaktuppgifter du lämnar i en kontaktförfrågan i tre månader efter att ändamålet med din kontaktförfrågan är uppfyllt.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Genom att underteckna assistansavtalet ger du ditt samtycke till att dina personuppgifter används för informationsutskick avseende den personliga assistansen, utbildningar och övriga aktiviteter som anordnas av JAG, Brukarkooperativet JAG, Föreningen JAG eller Stiftelsen JAG.

Vi kan komma att lämna dina personuppgifter till Försäkringskassan eller kommunen om vi har skyldighet enligt lag att göra det.

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer (personuppgiftsbiträden) som vi samarbetar med som till exempel företag som arbetar med att tillhandahålla IT-tjänster, resebokningar med mera. Dessa kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de ändamål som dina personuppgifter samlats in.

Vi kan komma att överföra personuppgifter till ett land utanför EES, men vi kommer i sådant fall inhämta ditt samtycke först, eller säkerställa att överföringen är laglig och säker genom att vidta andra åtgärder.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få ut dina personuppgifter från oss i maskinläsbar form (till exempel i en excelfil), för att kunna ge dem till en annan aktör (s.k. dataportabilitet).

En begäran om något av det nämnda kan mejlas till oss. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas.

I vissa fall kan vi inte tillmötesgå en begäran om radering, till exempel om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna. Om radering sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter att radering har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om radering har lämnats ut. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter alls så kommer vi inte att kunna anordna din personliga assistans.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att höra av dig till oss och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilken information om begränsning har lämnats ut.

Att välja oss som din assistansanordnare