JAG start > JAG Personlig assistans > Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

Behöver du juridisk rådgivning inom personlig assistans?

Det är svårt att på egen hand sätta sig in i lagar, regler och ansökningsprocesser. När du tecknat avtal med oss får du kostnadsfri juridisk rådgivning med:

 • Ansökningar
 • Omprövningar
 • Överklaganden
 • Kontakt med kommun, Försäkringskassa, region och domstol
 • Att tolka regelverk, beslut och domar

Våra juridiska rådgivare inom personlig assistans

Kontakta Cecilia Wiestål, 076-545 30 71 eller Erika Holmberg 076-545 30 67 om du vill ansöka om assistans eller precis ha fått personlig assistans.

Filippa Bergström 076-545 30 41

Hanna Stamberg 076-545 30 35

Jens Ericsson 076-545 30 46

Fiorella Bonilla 076-545 30 25

Hanna Bergwall 076-545 30 88

Assistans ett skyddsnät för alla

Personlig assistans är en del av det svenska socialförsäkringssystemet. Vem som helst kan drabbas av en skada eller sjukdom eller få ett barn med funktionsnedsättning som innebär att du behöver stöd i vardagen och då har du rätt att få det.

Vem kan få assistans?

Du kan få personlig assistans om du är under 67 år och har en stor och varaktig funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att klara vardagen. Det kan till exempel innebära att du behöver hjälp med andningsstöd, tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten.

Personlig assistans är en insats för dem med stora och komplexa behov. Alla har inte rätt till den insatsen. Är du osäker på om du har rätt till personlig assistans, gör alltid våra jurister göra en första bedömning innan vi skriver avtal och gör en ansökan. Du är välkommen att boka tid med oss för ett sådant samtal.

Hur ansöker du om assistans?

Du ansöker hos kommunen och/eller Försäkringskassan. Efter en utredning beslutar myndigheten om du ska beviljas personlig assistans och i så fall hur många timmar. För dig som har de största behoven kan statlig assistansersättning via Försäkringskassan beviljas. För det krävs att du har grundläggande assistansbehov om minst 20 timmar per vecka. 

Att ansöka om personlig assistans är en omfattande process. Du behöver förbereda dig noggrant innan ansökan skickas in. Till exempel genom att beskriva dina behov och styrka dem med intyg. Vi hjälper dig gärna i förarbetet innan ansökan skickas in. 

Om du behöver juridisk rådgivning för att ansöka om personlig assistans, tolka beslut eller regelverk får du det hos oss när du tecknat assistansavtal. Den juridiska rådgivningen är kostnadsfri.

Kontakta Cecilia Wiestål  eller Erika Holmberg för juridisk rådgivning,

Assistansbeslutet lägger grunden för din assistans

I ditt assistansbeslut anges hur många timmar assistans du får använda per vecka. Har du ett beslut från Försäkringskassan anges hur många timmar du kan använda per halvår (avräkningsperiod). Om du inte har använt alla beviljade assistanstimmar under perioden förfaller de oanvända timmarna. Har du ett beslut från kommunen måste du oftast använda timmarna månadsvis. 

Det är assistansbeslutet som styr vilka möjligheter du har att forma din assistans. Det kan till exempel innebära vilka tider du förlägger din assistans eller hur många assistenter du har möjlighet att anställa. Assistansbeslutet lägger också grunden för de ekonomiska möjligheterna i din assistans.

Personlig assistans innebär självbestämmande

När du har personlig assistans bestämmer du själv var du ska bo och vad du ska göra. Din assistent följer med och ger assistans oavsett om du är i sommarstugan, på besök hos släkt och vänner eller någon annanstans. Det finns dock ett undantag. För assistans i skola, daglig verksamhet eller på sjukhus krävs särskilda skäl.

Assistans ska ges med respekt för självbestämmande och integritet.
Assistans är ett verktyg för att kunna leva som andra.

Kostar det att få juridisk rådgivning hos er?

Nej, men du behöver skriva assistansavtal med JAG Personlig assistans med intentionen att påbörja assistansen i vår regi när du fått beslut.

Vad består det juridiska stödet av vid ansökan om personlig assistans?

Vi bistår med hjälp under hela ansökningsprocessen. Det innebär

 • att vi hjälper dig att beskriva dina behov
 • att vi går igenom vilka underlag som krävs
 • att vi kan delta som stöd vid möten med kommun/Försäkringskassa 
 • att vi hjälper till att svara på kommuniceringar från myndigheten
 • att vi vid ett negativt beslut hjälper vi till med omprövning hos Försäkringskassan och överklagande till domstol.

Vi finns vid din sida under hela processen för att förklara och svara på frågor. 

Vad händer om jag inte får något beslut?

Även om du inte får ett positivt beslut nu, så kan omständigheterna förändras i framtiden. Till exempel kan dina behov öka eller ändras med tiden. Även lagstiftning och assistansregler kan ändras. Ett negativt beslut behöver inte innebära att du aldrig kan få personlig assistans i framtiden. För barn kan ett minskande föräldraavdrag ha avgörande betydelse i takt med att barnet blir äldre. 

Om jag inte får beviljad assistans kan jag bli återbetalningsskyldig för det juridiska stöd jag får från er?

Nej. 

Vad krävs av mig som enskild? Vad behöver jag göra?

Att ansöka om assistans är en komplex process som ställer högre krav på detaljerade beskrivningar och intyg än andra insatser enligt LSS. Du behöver därför vara aktiv i att beskriva dina behov och begära in de intyg som krävs. Våra jurister hjälper till att förklara och ger dig stöd i den processen. Du kan få hjälp med all skriftlig dokumentation om du vill. Bäst resultat blir det av ett gott samarbete, där vi hjälps åt genom hela processen.

Vilka intyg brukar krävas?

Intyg som krävs är exempelvis

 • Försäkringskassans läkarutlåtande för assistansersättning
 • intyg från habiliteringens olika professioner
 • ADL-bedömningar (aktiviteter i dagliga livet)
 • psykologutredningar och andra beskrivningar

En rekommendation är att alltid ha en väl underbyggd ansökan. Det juridiska stödet syftar till att göra ansökan så komplett som möjligt. Det sparar tid i längden.

Om jag vill söka utökning av assistansen eller tror att jag har rätt till förhöjt timbelopp?

Om du redan har ett assistansbeslut men behöver söka utökning av assistansen eller förhöjt timbelopp så ger våra jurister råd och hjälper till även med detta.  Vill du vet mer om förhöjt belopp kan du läsa det här.

 

Tillfälligt utökat behov av assistans

Om du tillfälligt behöver mer assistans än vad som ryms inom Försäkringskassans beslut kan du ansöka om fler timmar hos kommunen. Det kan exempelvis inträffa vid resor, om du tillfälligt får utökat behov eller om du blir sjuk när du skulle varit på skola eller daglig verksamhet. Många kommuner kräver att ansökan görs i förväg eller i direkt anslutning till behovet. Våra jurister kan även hjälpa till med de här ansökningarna. 

Hur går administrationen till?

Efter varje månad rapporterar vi dina assistenters arbetade tid till Försäkringskassan eller kommunen. Varje assistent måste signera sin tidrapport med Bank-ID. Det sammanlagda antalet timmar under månaden räknas ihop och redovisas. Räkningen till Försäkringskassan skrivs under av dig eller eventuell legal företrädare. Har du ett kommunbeslut fakturerar vi kommunen och bifogar tidrapporter.

Assistans vid sjukhusvistelse

Statlig assistansersättning vid sjukhusvistelse utgår endast om du har ”särskilda skäl”, t ex stora kommunikationssvårigheter. Du har då rätt att få assistansersättning i samma omfattning som annars även på sjukhus i upp till fyra veckor. Försäkringskassans bedömning av ”särskilda skäl” för sjukhusvistelse anges ofta i ditt assistansbeslut.

Om det är oklart att du har särskilda skäl

Om du behöver sjukhusvård och det är oklart om du bedöms ha ”särskilda skäl” ska du snarast kontakta Försäkringskassan för att förvissa dig om att du får behålla din assistansersättning på sjukhus. Ansökan kan göras i efterhand om sjukfallet inträffat akut och det inte fanns tid att ansöka i förväg.

Har du kommunal assistansersättning kontaktar du kommunen om du behöver behålla din assistans vid sjukhusvistelse.

Sjukhusvistelse längre än fyra veckor

Blir sjukhusvistelsen längre än fyra veckor upphör den statliga assistansersättningen. Det är då kommunen som ska ta ställning till rätten till fortsatt assistans enligt LSS.

Vem har rätt till god man?

Du som är vuxen men behöver stöd för att föra din talan och för att fatta beslut i livet har rätt till en legal företrädare, en god man. God man ska stötta dig, huvudmannen (så kallas den som har en god man), att sköta personliga angelägenheter, privatekonomi och bevaka din rätt och dina intressen. God man har en rådgivande funktion och ska inte fatta beslut mot din vilja. Flera personer kan dela på uppdraget som god man.

Vem får bli god man?

Du har rätt att få den gode man som är lämpligast och bäst på att ge beslutstöd just till dig. Det finns inga hinder mot att en god man är en släkting eller din personliga assistent.

Hur utses god man?

Vem som ska utses till legal företrädare regleras i Föräldrabalken. Den person som den enskilde föreslår som god man eller förvaltare ska utses om hen uppfyller lämplighetskraven och vill ta uppdraget. Innan någon utses till god man eller förvaltare ska personens lämplighet kontrolleras. Överförmyndaren ansvarar för att gode män får den utbildning som behövs. Lämplighetsprövning innebär bland annat att man tittar på om den tilltänkta personen redan har många uppdrag och det därför finns risk att hen får svårt att sköta ytterligare ett uppdrag.

Din gode man ska förstå din kommunikation

Har du kommunikationssvårigheter är det extra viktigt att din gode man kan förstå och tolka din kommunikation och vilja. Ju svårare du har att kommunicera med personer som inte känner dig, desto viktigare är det att du har en god man som du känner väl.

När mycket av kommunikationen sker i situationen

Intellektuella funktionedsättningar medför ofta att det är svårt att föreställa sig sådant som redan har hänt. Eller sådant som ska hända. Mycket av kommunikationen sker då i situationen. Du kanske kan visa gillande eller ogillande när något händer. ”Det här tycker jag om.” Eller ”det här tycker jag verkligen inte om”. Det är viktig kommunikation. Men den går inte att ta del av i förväg. Inte heller ett par dagar efteråt. Då blir det väldigt viktigt att din gode man finns i ditt dagliga liv, delar dina upplevelser och så ofta som möjligt kan tolka din vilja direkt i situationen.

Vad hjälper god man till med?

Om du har personlig assistans hjälper god man till med att:

 • Ansöka om personlig assistans
 • Ingå avtal med assistansanordnare
 • Uppfylla åtagande i assistansavtalet, t ex att skicka in assistansräkningen i tid och kontrollera att använt antal timmar stämmer med beviljat antal timmar
 • Bevaka att din  assistans är av god kvalitet och alla i assistansen tar sitt ansvar