Beslutstöd av god man

Vuxna som behöver stöd för att föra sin talan och för att fatta beslut i livet har rätt till en legal företrädare, en god man.

God man har ansvar för att  hjälpa huvudmannen (så kallas den som har en god man) att sköta personliga angelägenheter, privatekonomi och bevaka personens rätt och intressen. God man har en rådgivande funktion och ska inte fatta beslut tvärtemot huvudmannens vilja. Flera personer kan dela på uppdraget som god man.

Har du kommunikationssvårigheter är det extra viktigt att din gode man kan förstå och tolka din kommunikation och vilja. Ju svårare du har att kommunicera med personer som inte känner dig, desto viktigare är det att du har en god man som du känner väl.

Intellektuella funktionedsättningar medför ofta att det är svårt att föreställa sig sådant som redan har hänt. Eller sådant som ska hända. Mycket av kommunikationen sker då i situationen. Du kanske kan visa gillande eller ogillande när något händer. ”Det här tycker jag om.” Eller ”det här tycker jag verkligen inte om”. Det är viktig kommunikation. Men den går inte att ta del av i förväg. Inte heller ett par dagar efteråt. Då blir det väldigt viktigt att din gode man finns i ditt dagliga liv, delar dina upplevelser och så ofta som möjligt kan tolka din vilja direkt i situationen.

Om det finns olika uppfattningar om vad du menar och vill är det god mans tolkning som gäller.

Om du har personlig assistans hjälper god man till med att:

  • Ansöka om personlig assistans
  • Ingå avtal med assistansanordnare
  • Uppfylla åtagande i assistansavtalet, t ex att skicka in assistansräkningen i tid och kontrollera att använt antal timmar stämmer med beviljat antal timmar
  • Bevaka att din assistans är av god kvalitet och alla i assistansen tar sitt ansvar

Du har rätt att få den gode man som är lämpligast och bäst på att ge beslutstöd just till dig. Det finns inga hinder mot att en god man är en släkting eller din personliga assistent.

Vem som ska utses till legal företrädare regleras i Föräldrabalken. 2015 ändrades lagen så att den person som den enskilde föreslår som god man eller förvaltare ska utses om hen uppfyller lämplighetskraven och vill åta sig uppdraget. Innan någon förordnas till god man eller förvaltare ska personens lämplighet kontrolleras i den utsträckning som behövs och överförmyndaren ska ansvara för att gode män får den utbildning som behövs. Vid lämplighetsprövningen ska beaktas om den tilltänkta ställföreträdaren redan har många uppdrag och det därför finns risk att hen får svårt att sköta ytterligare ett uppdrag. 

2014 utredde Socialstyrelsen frågan om Personlig assistent och god man.  Socialstyrelsens samlade bedömning är att en bestämmelse som innebär att man inte kan välja att ha sin ställföreträdare som personlig assistent skulle innebära ”en alltför stor inskränkning i den enskildes rätt att själv bestämma vem som ska utföra den personliga assistansen, utan att riskerna i nuvarande system skulle undanröjas”.

Socialstyrelsen skriver också att ”Det är inget självändamål att en god man samtidigt är personlig assistent till sin huvudman. Däremot är det i praktiken ofta en förutsättning för att den enskilde ska företrädas av en god man som han eller hon kan kommunicera med och som förstår hans eller hennes behov och önskemål. Fördelen med att en god man även är personlig assistent är att den gode mannen därigenom känner den enskilde väl. Gode mannen får även kunskap om hur assistansen utförs av den enskildes övriga assistenter och har möjlighet att bevaka att assistansen utförs på det individuella sätt som huvudmannen önskar. Detta är särskilt viktigt när det gäller en enskild som inte själv har förmåga att styra sin assistans. Att ha kunskap om hur, när och av vem assistansen utförs är även betydelsefullt när den gode mannen exempelvis behöver underteckna räkningar avseende assistansersättning till Försäkringskassan.”