Fakta om assistans

Personlig assistans ett skyddsnät för alla
Personlig assistans är en del av det svenska socialförsäkringssystemet. Faktum är att när som helst kan vem som helst drabbas av en skada eller sjukdom eller få ett barn med funktionsnedsättning som innebär att man behöver stöd i vardagen.

Vem kan få personlig assistans?
Du kan få personlig assistans om du är under 65 år och har en stor och varaktig funktionsnedsättning som innebär att du behöver hjälp för att klara vardagen – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten.

Hur många har personlig assistans?
Omkring 16 000 svenskar har personlig assistans. En femtedel är barn och ungdomar. Genomsnittet ligger på 127 timmar assistans i veckan.

Hur går ansökan till?
Du ansöker hos Försäkringskassan eller kommunens LSS-handläggare. Efter en utredning beslutar Försäkringskassan om du ska beviljas assistans och i så fall hur många timmar. För att få statlig assistansersättning måste man ha grundläggande assistansbehov minst 20 timmar per vecka. Om man har så stora stödbehov att man beviljas personlig assistans kan man få personlig assistans även för övriga behov. Assistansbeslutet omprövas av Försäkringskassan vartannat år.

Särskilda skäl för assistans i skola och på daglig verksamhet
Du bestämmer själv var du ska bo och vad du ska göra. Din assistent följer med och ger assistans oavsett om du är i sommarstugan eller på affären eller någon annanstans. Det finns dock ett undantag. För att du ska kunna använda din assistansersättning i skola, daglig verksamhet eller på sjukhus krävs ett beslut från Försäkringskassan om att du har särskilda skäl till det.

Vilka arbetar som personliga assistenter?
Det finns närmare 80 000 personliga assistenter. Knappt 30 procent är kommunalt anställda, övriga är anställda i privata företag och kooperativ. 75 procent är kvinnor och ungefär lika många är under 45 år. Omkring en tredjedel har utländsk bakgrund.

Är personlig assistans dyrt?
Försäkringskassan betalar 291 kronor för varje assistanstimme. Det är mindre än för andra jämförbara insatser som gruppbostad och hemtjänst. Den största delen går till assistentens lön. Pengarna ska också räcka till sociala avgifter, OB-ersättning, utbildning, arbetsledning, assistansomkostnader och administration.

Kan anhöriga arbeta som personliga assistenter?
Ja. Men det ska inte bero på ens anhöriga om man kan ha personlig assistans. Många väljer närstående som assistenter, eftersom de har bra förutsättningar att ge en god personlig assistans. Lika självklart kan man välja assistenter som inte är anhöriga. Vem man väljer som assistent är varje assistansanvändares ensak.

För minderåriga barn som har personlig assistans är det ofta både praktiskt och nödvändigt att någon av eller båda föräldrarna har en anställning som barnets personliga assistent.

Redovisning av assistansen
Efter varje månad ska assistenternas arbetade tid rapporteras till Försäkringskassan. Varje assistent måste signera sin tidrapport med Bank-ID. Det sammanlagda antalet timmar under månaden räknas ihop och redovisas till Försäkringskassan. Räkningen skrivs under av den assistansberättigade eller legal företrädare. I assistansbeslutet anges hur många timmar assistans man får använda per vecka. Efter sex månader räknar man ihop hur många timmar man använt. Om man inte har använt alla beviljade assistanstimmar under perioden förfaller de oanvända timmarna.

Personlig assistans vid sjukhusvistelse
Statlig assistansersättning utgår inte vid sjukhusvistelse, om man inte har ”särskilda skäl”. Om du har ”särskilda skäl”, t ex stora kommunikationssvårigheter, har du rätt att få assistansersättning i ordinarie omfattning under sjukhus­vistelse i upp till fyra veckor. Försäkringskassans bedömning av ”särskilda skäl” för sjukhusvistelse anges ofta i assistansbeslutet.

Om sjukhusvård är nödvändig och om det är oklart om du bedöms ha ”särskilda skäl” ska du snarast kontakta Försäkringskassan för att förvissa dig om godkännande att behålla din ordinarie assistansersättning på sjukhus. Ansökan kan göras i efterhand om sjukfallet inträffat akut och det inte fanns tid att ansöka i förväg.

Har du kommunal assistansersättning kontaktar du kommunen om du behöver behålla din assistans vid sjukhusvistelse.

Om sjukhusvistelsen blir längre än fyra veckor upphör den statliga assistansersättningen. Det är då kommunen som ska ta ställning till rätten till fortsatt assistans enligt LSS.

Tillfälligt utökat behov av personlig assistans
Om du tillfälligt behöver mer assistans än vad som ryms inom Försäkringskassans beslut kan du ansöka om fler timmar hos kommunen. Det kan exempelvis inträffa vid resor eller om du som inte är beviljad assistans på skol- eller daglig verksamhetstid blir sjuk och därför behöver assistans denna tid. Många kommuner kräver att ansökan görs i förväg eller i direkt anslutning till behovet.